Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 28 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach
Sękowo, 24-25 marca 2012 r.

Komunikat Organizacyjny

1. Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury Duszniki przy współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego GCK Szach Sękowo.

2. Miejsce, termin, zgłoszenia:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 24-25 marca 2012 roku w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach
według następującego harmonogramu:
Sobota, 24.03.2012 r.:
godz: 8.30 przyjmowanie wpisowego, ustalenie listy startowej
9:00 otwarcie turnieju
9:10 I runda
11:15 II runda
13:20 III runda
15:25 IV runda
Niedziela, 25.03.2012 r.:
godz. 9:10 V runda
11:15 VI runda
13:20 VII runda
15:25 zakończenie

UWAGA! Godziny rozpoczęcia poszczególnych rund oraz zakończenia turnieju są orientacyjne. Przed każdą rundą sędzia ogłosi, o której godzinie najwcześniej rozpocząć się może kolejna runda.

Zapisy - drogą internetową pod adresem sędziego (robertszach@interia.pl) najpóźniej do 20.03.2012 r. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (jeśli jest), miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu. Dowodem skutecznego dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmowane będą także 24.03.2012 w godz. 8:10-8:30. Nieobecni podczas weryfikacji zgłoszeń, o godzinie 8.50, zostaną skreśleni z listy uczestników.

3. Warunki uczestnictwa:
♦ umiejętność gry w szachy, stosowanie się do zasad turniejowych, które zostaną przypomniane przy otwarciu zawodów,
♦ potwierdzone przez sędziego zgłoszenie się do turnieju,
♦ opłacenie w dniu 24.03.2012 r. do godziny 8:50 wpisowego w wysokości 30 złotych. Zniżki
przewidziano dla:
- dzieci i uczniów – o 10 złotych;
- zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki - o 10 złotych;
- członków sekcji szachowej Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach – o 10 złotych
- członków UKS GCK Szach Sękowo – o 5 złotych
UWAGA: Zniżki sumują się (do bezpłatnego udziału włącznie – w przypadku członków sekcji). Zawodnik korzystający ze zniżek ma obowiązek na żądanie organizatorów udokumentować uprawnienie do danej zniżki.

4. System rozgrywek:
Wszyscy uczestnicy będą grać w jednej grupie turniejowej, 7 rund systemem szwajcarskim -
Kontrolowanym – rozróżnienie na grupy wiekowe nastąpi przy ustalaniu wyników. Tempo gry P-60 (godzina na partię dla każdego z partnerów) - umożliwiające wypełnienie norm na kategorie szachowe – V, IV, III, II. Ustalenie listy startowej, kojarzenie par i ocena wyników komputerowo, z zastosowaniem programu sędziowskiego ChessArbiter. Sędzią zawodów będzie Pan Robert Goździewicz (Zbąszyń)

5. Klasyfikacja końcowa, nagrody:
Uczestnicy turnieju zostaną sklasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych:
♦ uczniowie szkół podstawowych
♦ uczniowie gimnazjów i starsi – do lat 18
♦ seniorzy – powyżej lat 18.
Organizatorzy przewidują podsumowanie turnieju wręczeniem:
- Dyplomów za trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych;
- Dyplomów i medali w poszczególnych grupach wiekowych dla trzech najlepszych zawodników z terenu gminy Duszniki (decyduje miejsce zamieszkania);
- Nagród rzeczowych za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej, z podziałem na kategorie męską i żeńską;
- Nagrody rzeczowej dla najmłodszego zawodnika turnieju;

6. Informacje dodatkowe:
♦ Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia prowadzący turniej,
powołany przez Organizatorów, jego decyzje są ostateczne.
♦ Zawodników obowiązuje zapisywanie partii. Z obowiązku tego sędzia może zwolnić wyłącznie najmłodszych zawodników (przedszkolaków)
♦ Niepełnoletnich uczestników zapisują do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest równoznaczne z ich wyłączną odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju.
♦ Organizatorzy zapewnią mini świetlicę dla dzieci i młodzieży, z której będzie można korzystać w czasie przerw między rundami.
♦ Organizatorzy umożliwią uczestnikom zamówienie obiadu za dodatkową odpłatnością. Zamówienia przyjmowane będą przed pierwszą rundą każdego dnia zawodów.
♦ O wartości nagród rzeczowych decydować będzie pula wpisowego na dzień 20.03.2012. Organizatorzy zachęcają do zapisywania się w tym terminie.
♦ W sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
♦ Niedopuszczalne jest przystępowanie do gry po spożyciu alkoholu.

Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021