Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V INTEGRACYJNY TRÓJBÓJ SZACHOWY
P-60, P-30 i P-5 – „IDEA 2012”
Kalsk K/ Sulechowa 05-11.11.2012r.

I CEL.
1. Rozegranie turnieju szachów szybkich P-60, P-30 i P-5.
2. Wyłonienie zwycięzców w punktacji generalnej trójboju szachów szybkich.
3. Integracja środowiska szachistów niepełnosprawnych i sprawnych.

II ORGANIZATORZY I FINANSOWANIE.
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa.
2. Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
3. Z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.

III MIEJSCE I TERMIN
1. Trójbój szachowy rozegrany zostanie w Hotelu „ODR” w Kalsku nr 91 k/ Sulechowa kod 66-100 woj. Lubuskie tel. 68-385-20-91 do 96
2. Termin 05-11.2012r.

IV KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
1. Trójbój szachów szybkich: P-60, P-30 i P-5 – na dystansie 11 rund – kojarzenie komputerowe, system szwajcarski przy zastosowaniu programu ChessArbiter.
2. Obowiązują przepisy gry zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach 2005 z późniejszymi zmianami ( ostatnia z 2009r.).

V UCZESTNICY MISTRZOSTW.
Prawo stary w trójboju szachowym posiadają osoby niepełnosprawne i sprawne bez względu na przynależność klubową lub stowarzyszeniową. .

VI NAGRODY
Nagrody finansowe otrzyma 25% uczestników, ale tylko w punktacji generalnej tj, po zsumowaniu punktów z trzech turniejów. Orientacyjna pula nagród finansowych wyniesie 6.000,- zł z tego: w punktacji generalnej 4.350,- zł, w punktacji kobiet 600,- zł i w punktacji osób z I, II, III tzw. grupą inwalidzką 1.050,- zł. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. W przypadku uczestnictwa w zawodach mniejszej ilości zawodników niż 50 osób, pula nagród ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

VII WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 października 2012r. na adres PCSzN „Idea” 66-200 Świebodzin os. Kopernika 99 lub e-mail: kozicz@poczta.wp.pl z podaniem rankingu zawodnika, przewidywanej godziny przyjazdy do Kalska w dniu 5 listopada 2012r., informacji czy zgłaszający posiada stopień niepełnosprawności oraz czy pozostanie w dniu 11.11.br na biesiadzie szachowej. Ponadto należy podać numer telefonu do ewentualnego kontaktu telefonicznego organizatora z osobą zgłoszoną do zawodów.
Całkowity koszt za udział jednej osoby w trójboju wynosi 634,- zł ( w tym zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody ). Organizator dla 50 zawodników zastosuje znaczące ulgi w płatności za udział w zawodach i końcowa odpłatność ukształtuje się następująco:
1. Członkowie PCSzN „Idea” otrzymują ulgę w kwocie 404,- zł i wpłacają 230,- zł.
2. Pozostali zawodnicy otrzymują ulgę w kwocie 280,- zł i wpłacają 354,- zł
3. Zawodnicy nie korzystający z wyżywienia i zakwaterowania wpłacają 120,- zł.
4. Osoby towarzyszące i przewodnicy wpłacają 540,- zł.
5. Zawodnicy przyjęci poza limitem 50 osób (których organizator nie dofinansuje, a zapewni zakwaterowanie i wyżywienie) wpłacają 634,- zł

Lista osób objętych ulgą (pierwszych 50 zawodników) zostanie ustalona na podstawie kolejności wpłat bankowych za udział w trójboju - uwidocznionych w wyciągach bankowych PCSzN „Idea”. Jednak w pierwszej kolejności zostaną uwzględnieni Członkowie Stowarzyszenia „Idea”.
Osoby nie objęte ulgą finansową zostaną przed przyjazdem do Kalska, o tym poinformowane listownie lub telefonicznie i zostanie im zaproponowana odpłatność jak w p-kcie VII ust. 5 niniejszego komunikatu lub zostaną zwrócone wpłacone pieniądze - po potrąceniu opłaty za przelew.

Należność za udział w zawodach prosimy wpłacić do dnia 25.10.2012r. na konto PCSzN „Idea: w PKO BP O/ Świebodzin nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.

Wpłaty dokonane po terminie 25.10.2012r. będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 50,- zł.

VIII UWAGI KOŃCOWE
1. Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zabezpiecza organizator.
2. Organizator w ramach odpłatności świadczy usługi: wyżywienie (3 posiłki) od kolacji dnia 05.11.2012r. do śniadania w dniu 11.11.2012r. i noclegi – pierwszy nocleg z 5/6/.11.2012r. ostatni nocleg z 10/11.11.2012r.
3. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
4. Terminy rozgrywek: turniej P-60 - dnia 6-7.11.2012r. w godz. 10-14; 16-18 i 19-21 i dnia 8.11.2012r., w godz. 10-14 i 16-18 – turniej P-30 dnia 9.11.2012r., w godz. 10-14; 16-18 oraz dnia 10.11.2012r., w godz. 10-14, 16-17 natomiast turniej P-5 dnia 11.11.2012r., w godz. 9-13.
Podsumowanie trójboju szachowego wraz z wręczeniem nagród nastąpi dnia 11.11.2012r. o godz. 16,30 podczas UROCZYSTEJ BIESIADY SZACHOWEJ.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turniejach.
7. Zawodnicy zostaną zakwaterowani z pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami (wszystkie) i telewizorami. Hotel nie posiada windy.
8. Organizator zapewnia odpowiednie trzy miejsca hotelowe na parterze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
9. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich muszą uzgodnić indywidualnie z organizatorem warunki jakie wymagają przy zakwaterowaniu.
10. Przyjazd zawodników w dniu 05 listopada br. W dniu przyjazdu organizator zapewnia kolacje od godz. 18,00, a o godz. 20,00 odbędzie się konferencja, w sali gry na parterze.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany komunikatu i jego ostateczną interpretację.
12. Organizator zapewnia, w sali gry podczas trwania zawodów, serwis kawowy.
13. Obowiązki koordynatora trójboju z ramienia PCSzN „Idea” obejmie Andrzej Kozicz telefon komórkowy 603 196 498, a sędziowskie Kajetan Przysiecki – SM (IA).
14. Organizator nie będzie wysyłał potwierdzeń o przyjęciu do trójboju szachowego.
15. Dnia 12 listopada 2012r. zostanie zorganizowany „XV Integracyjny Mityng Szachowy P-15 o Puchar. „Idei” . Warunki uczestnictwa podano w dodatkowym komunikacie zamieszczonym w internecie.

IX Dojazd do Kalska
A) Z Zielonej Góry autobus PKS praktycznie co godzinę odjeżdża do Kalska w godz. 5,20 do 22,25 - kursują również autobusy prywatne..
B) Z Sulechowa autobus PKS praktycznie co godzinę odjeżdża do Kalska w godz. 5,10 do 22,55 - kursują również autobusy prywatne.
C) Ze Świebodzina autobus PKS praktycznie co godzinę odjeżdża do Kalska w godz. 5.04 do 23,03.

Zapraszamy do udziału w trójboju.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021