Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV TURNIEJ O PUCHAR LATA - OPEN FIDE

I. Organizator :

4 UKSz SKOCZEK Choszczno.
4 Choszczeński Dom Kultury.

II. Miejsce rozgrywek i harmonogram Turnieju:

Miejsce gry :
Choszczeński Dom Kultury, 73-200 Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 17, Polska.

Harmonogram :

09 lipca 2016 r. – 08.15 – 08.50 – weryfikacja zgłoszeń na sali gier
09 lipca 2016 r. – ok. 08.55 - otwarcie Turnieju
09 lipca 2016 r. – 09.00 – 12.00 - I runda
09 lipca 2016 r. – 12.00 – 15.00 - II runda
09 lipca 2016 r. – 15.00 – 18.00 - III runda
---------------------------------------------
10 lipca 2016 r. – 09.00 – 12.00 - IV runda
10 lipca 2016 r. – 12.00 – 15.00 - V runda
10 lipca 2016 r. – ok. 15.15 - zakończenie Turnieju, wręczenie nagród.

Szczegółowy harmonogram ustalać będzie Sędzia główny i podawać do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.


III. Uczestnictwo, zgłoszenia i wpisowe :

4 Uczestnikami mogą być zawodnicy polscy posiadający co najmniej III kategorię szachową oraz maksymalny ranking ELO do 2199. Udział mogą wziąć także zawodnicy z zagranicy, którzy posiadają ranking FIDE co najmniej 1476.
4 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2016 r. (piątek) do godziny 16:00 przez :
- serwer Chessarbiter Pro : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_11/
- drogą elektroniczną : skoczek_choszczno@wp.pl.
Po upływie terminu zgłoszenie może zostać przyjęte tylko po uzyskaniu wyraźnej akceptacji organizatora, w przypadku wolnych miejsc oraz zapłaty wpisowego, podwyższonego o 10 złotych.
4 Wpisowe do turnieju wynosi 40 złotych i zawiera opłatę rankingową K-R FIDE oraz PZSzach.
4 Turniej zgłoszony do FIDE.
4 Każdy uczestnik podczas rejestracji podaje numer identyfikacji CODE FIDE albo ID CR . Jeżeli nie posiada żadnego z tych numerów, obowiązany jest podać adres email. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać obowiązkowo CODE FIDE.
4 Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 70.

IV. System rozgrywek i tempo gry :

4 System szwajcarski na dystansie 5 rund.
4 Tempo gry: 60 minut + 30 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii.

V. Punktacja i ocena wyników :

4 Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.
4 O zajęciu miejsca decydować będą kolejno:

a) suma punktów,
b) wartościowanie średnie Buchholza,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) progres,
e) ranking uzyskany.

VI. Sprawy sędziowskie :

4 Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
4 Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
4 Obowiązuje zapis partii przez całą partię.
4 Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.
4 Istnieje możliwość uzyskania częściowych norm na kat. I i k.

VII. Nagrody :

4 Nagrody finansowe z wpisowego dla trzech najlepszych zawodników.
4 Puchary dla najlepszych trzech zawodników.
4 Nagrody rzeczowe za miejsca IV-VI.
4 Nagrody rzeczowe dla najlepszych z kategorią : III, II (II+), I ( I+, I++).
4 Nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie :

4 Organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów dla zawodników.
4 Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.
4 Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.


IX. Uwagi końcowe:

4 Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy oraz formularze do zapisu partii dla wszystkich uczestników. Organizatorzy nie zapewniają podkładek do zapisu partii.
4 Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
4 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
4 Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
4 Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie zawodnika do turnieju bez podania przyczyny.
4 Osoby będące pod wpływem alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów ze strony organizatora.
4 Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.
4 Sędzia główny ma prawo nałożyć na zawodnika karę wg regulaminu kwalifikacyjnego.
4 Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.


Komitet organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023