Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach o Puchar Wójta

Regulamin
1. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo

2. Miejsce, termin, zgłoszenia: Turniej rozegrany zostanie w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku w sali BPiCAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8. Zapisy - drogą internetową pod adresem: robertszach@interia.pl najpóźniej do 5.04.2017 r., godz. 8.00. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (jeśli jest), miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu. Dowodem skutecznego dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Liczba uczestników turnieju może być ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmowane będą także po terminie oraz w miejscu turnieju, 8.04.2017 w godz. 8:15-8:40. Nieobecni podczas ostatecznej weryfikacji zgłoszeń, o godzinie 8.50, zostaną skreśleni z listy uczestników. W przypadkach losowych warunkowo można potwierdzić udział w godzinach 8:15 – 8:45 pod numerem telefonu 606 356 098. Rozpoczęcie gry 8.04.2017 o godzinie 9.00.

3. Warunki uczestnictwa:
♦ umiejętność gry w szachy, stosowanie się do zasad turniejowych, które zostaną przypomniane przy otwarciu zawodów,
♦ potwierdzone przez sędziego zgłoszenie się do turnieju,
♦ opłacenie w dniu 8.04.2017 r. do godziny 8:50 wpisowego w wysokości 30 złotych. Zniżki przewidziano dla:
- zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki - o 5 złotych;
- dzieci, uczniów – o 5 złotych;
- drugiej i kolejnych osób z rodziny (wspólne zamieszkujących) – o 5 złotych
- członków UKS GCK Szach Sękowo – o 5 złotych;
- zawodników II i wyższych kategorii szachowych – o 5 złotych.

UWAGA: Zniżki sumują się. Zawodnik korzystający ze zniżek ma obowiązek na żądanie organizatorów udokumentować uprawnienie do danej zniżki.
Organizatorzy zobowiązują się przekazać z każdego wpisowego 5 złotych opłaty klasyfikacyjno-rankingowej na rzecz PZSzach.

4. System rozgrywek: Wszyscy uczestnicy będą grać w jednej grupie turniejowej, 7 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym. Rozróżnienie na grupy wiekowe nastąpi przy ustalaniu wyników. Tempo gry P’60 (godzina na partię dla każdego z partnerów) - umożliwiające wypełnienie norm na kategorie szachowe – V, IV, III, II. Ustalenie listy startowej, kojarzenie par i ocena wyników – komputerowo, z zastosowaniem programu sędziowskiego ChessArbiter. Sędzią zawodów będzie pan Robert Goździewicz ze Zbąszynia.

5. Harmonogram turnieju:
Sobota, 8.04.2017r.
8.15 przyjmowanie wpisowego, ustalenie listy startowej
8:55 otwarcie turnieju
9:00 I runda
11:05 II runda
13:10 III runda
15:15 IV runda
Niedziela, 9.04.2017 r.
9:30 V runda
11:40 VI runda
13:50 VII runda
16:00 zakończenie
UWAGA! Godziny rozpoczęcia II, III, IV, VI i VII rundy oraz zakończenia turnieju są orientacyjne.

5. Klasyfikacja końcowa, nagrody: Uczestnicy turnieju zostaną sklasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych:
♦ przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych,
♦ uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – do lat 18 (brany pod uwagę jest tylko rok urodzenia),
♦ seniorzy – powyżej lat 18 (brany pod uwagę jest tylko rok urodzenia).
Organizatorzy przewidują podsumowanie turnieju wręczeniem:
- Pucharu Wójta Gminy Duszniki dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji ogólnej;
- Dyplomów za trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych;
- Dyplomów i medali w poszczególnych grupach wiekowych dla trzech najlepszych zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki lub zrzeszonych w sekcjach szachowych z terenu gminy Duszniki;
- Nagród rzeczowych za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej (bez względu na miejsce zamieszkania i przynależność klubową), z podziałem na kategorie męską i żeńską;
- Nagrody rzeczowej dla najmłodszego zawodnika turnieju;

6. Informacje dodatkowe:
♦ Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia prowadzący turniej, powołany przez Organizatorów, jego decyzje są ostateczne.
♦ Zawodników obowiązuje zapisywanie partii. Z obowiązku tego sędzia może zwolnić najmłodszych zawodników.
♦ Niepełnoletnich uczestników zapisują do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest równoznaczne z ich wyłączną odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju.
♦ Organizatorzy umożliwią uczestnikom zamówienie obiadu za dodatkową odpłatnością. Zamówienia przyjmowane będą przed pierwszą rundą każdego dnia zawodów.
♦ Całkowite wpływy z wpisowego zostaną przeznaczone na organizację zawodów i nagrody. O wartości nagród rzeczowych decydować będzie przewidywana pula wpisowego według zapisów dokonanych do dnia 5.04.2018, godz. 8.00. Organizatorzy zachęcają do zapisywania się w terminie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024