Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI Zimowego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego „Młode Talenty”
Łagów, 17 – 25.02.2018

I. Cel imprezy:
zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, zgłoszony do Kuratorium Oświaty woj. Lubuskiego
nauka gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych
podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny
II. Organizatorzy:
Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl
III. Termin:
17 – 25.02.2018.
Przyjazd w dniu 17.02 po godz. 15:00 (wyżywienie od kolacji 17.02 - do obiadu w dniu 25.02.2018)
Odbiór dzieci 25.02 do godziny 13:00.
IV. Miejsce:
zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Ośrodku Wypoczynkowym „DEFKA” (www.defka.com.pl) w Łagowie, ul. Chrobrego 13.
V. Warunki uczestnictwa:
wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 10.02.2018. W przypadku rezygnacji z obozu, zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie kwalifikacyjnej drogą elektroniczną do dnia 10.02.2018 na adres:
Andrzej Modzelan: tel.606-921-188, e-mail: anmodz@gmail.com
oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
VI. Charakterystyka zajęć:
w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 10-14 osób;
zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski – dla zaawansowanych tematem głównym będą struktury z pionem izolowanym. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku; wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych.

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach i rundy dla najmłodszych
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Dzwonimy do rodziców
14:00 – 16:00 Czas wolny
16:00 – 18:00 Runda we wszystkich grupach
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 19:30 Samodzielna analiza rozegranych partii (pomoc trenerów)
19:30 – 21:30 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy)
22:00 – 07:00 Cisza nocna
VIII. Finansowanie:
Koszt całkowity obozu - 900 zł. można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.
IX. Koszt imprezy obejmuje:
zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek: m.in. ciasta własnego wypieku, owoce, budyń, kisiel)
szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawczą
udział w turnieju klasyfikacyjnym, (opłatę rankingową PZSzach. pokrywa organizator)
opiekę medyczną (pielęgniarka)
wycieczkę do Zamku Joanitów z XIV w. z przewodnikiem
korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej

X. Uwagi końcowe:
wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki, a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe;
za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe
koszt imprezy nie obejmuje transportu – będzie organizowany transport zbiorowy z Bogatyni i Gorzowa Wlkp.;
korzystanie z telefonów komórkowych wyłącznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 – 14.00
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.
Agencja 64 PLUS
ul. Chrobrego 20A/8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 607-806-152

KARTA KWALIFIKACYJNASZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DEFKA” W ŁAGOWIE

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku1)
 obóz szachowy
2. Termin wypoczynku 17 – 25.02.2018
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13
(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……….……
2. Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….……

3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. Kategoria szachowa...……….…….
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców)
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……..……
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał w OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13
od dnia 17.02.2018 do dnia 25.02.2018
..........................................................................................................
(data) (podpis kierownika wypoczynku)
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)
–––––––––––––––
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z
aktualnym wpisem szczepień):
tężec ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….
błonica ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..
dur …………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……
inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.
Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:
.................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)
Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane
jedynie do 7 dnia od zakończenia turnusu (obozu).

......................................... ..........................................................................................................
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)
VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........................................................................................................
(data) (podpis organizatora wypoczynku)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024