Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Grand Prix C.E.K.D.i M. II-gi turniej

1.Nazwa imprezy:
"Turniej Grand Prix C.E.K.D.i M. - w szachach szybkich – P-10.

2.Organizator: 
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży; Wrocław,ul.Kołłątaja 20.

3.Cel turnieju:
a) Zapoznanie dzieci i młodzieży z turniejami szachowymi z szybkim tempem gry;
b) Propagowanie, upowszechnianie sportu szachowego;
c) Aktywne spędzenie czasu wolnego.

4.Terminy i miejsce cyklu turniejów:
Terminy:
07.04.2018 - I-szy turniej
14.04.2018 - II-gi turniej
12.05.2018 - III-ci turniej

9:15 – 9:45 - Zgłoszenie udziału w turnieju (przed każdym pojedynczym turniejem)
10:00 – 14:00 - rundy 1-9 i ogłoszenie wyników

Miejsce gry: C.E.K.D.i M. (Młodzieżowy Dom Kultury im.M.Kopernika), Wrocław ul.Kołłątaja 20 (naprzeciw Dworca Głównego PKP); sala 56.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona do 40.

5.Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna – ze szkół podstawowych i gimnazjów.

6.Zgłoszenie udziału w turnieju (w każdym turnieju – oddzielnie!):
j.zyla@poczta.fm lub przed rozpoczęciem I rundy - w miejscu rozgrywek. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub (miejscowość) oraz posiadaną kategorię szachową.

Wpisowe (za każdy pojedynczy turniej) wynosi 15 zł od osoby – płatne w dniu za-wodów.

7.System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, komputerowe kojarzenie zawodników w poszczgólnych rundach;
- tempo gry: 10 minut na osobę na partię.
O kolejności zajętych miejsc (w każdym pojedynczym turnieju) decyduje:
- ilość zdobytych punktów, średni Buchholz, pełen Buchholz, progress, liczba zwycięstw.

8.Nagrody w poszczególnych turniejach i w klasyfikacji końcowej (po trzech turniejach !!);
W każdym pojedynczym turnieju: za miejsca 1-6 – dyplomy + za miejsca 1-3 wśród dziewcząt – dyplomy + dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju + słodkie upominki – dla każdego.
O kolejności miejsc i o nagrodach w cyklu trzech "Turniejów Grand Prix CEKDiM" – w klasyfika-cji końcowej decyduje – w poniższej kolejności:
1) łączna suma punktów zdobytych przez zawodnika we wszystkich pojedynczych turniejach cy-klu;
2) miejsce w ostatnim (trzecim) turnieju.
Nagrody w klasyfikacji końcowej:
za miejsca 1-3 – puchary + nagrody rzeczowe ( minimum 20% uczestników) 
dla najlepszej dziewczynki – puchar + nagroda rzeczowa; słodkie upominki dla wszystkich.
9. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy;
- opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie;
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie;
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tur-nieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez CEKDiM we Wrocławiu j.w. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w for-mie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych CEKDiM. 

Prowadzenie zawodów: Janusz Żyła, Grzegorz Orzechowski.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024