Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin
Otwartego Kudowskiego Turnieju Szachowego
Kudowa-Zdrój 2018
Cele turnieju:
• Popularyzacja gry w szachy .
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
• Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa poprzez propagowanie zasad fair - play.
• Promocja miasta Kudowa-Zdrój.
Organizator:
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Partnerzy:
Gmina Kudowa - Zdrój,
Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój, Dolnośląski Związek Szachowy
Czas i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się 04.08.2018 r. / w sobotę / od godz. 10.00 w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju w Teatrze pod Blachą. Odprawa techniczna w dniu imprezy o 9,50.
Uczestnicy:
• Turniej otwarty indywidualny – ilość miejsc do 200 zawodników
• W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
• Kategoria Juniorzy – do 12 lat
• Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 roku
• Kategoria Seniorzy - powyżej 18 roku
Zgłoszenia do Turnieju:
Kartę zgłoszenia / załącznik nr 1 / należy wypełnić i dostarczyć osobiście, telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kckis.pl, tel. +48 74 866 32 26 do dnia 15 lipca 2018 r. lub poprzez stronę szachową internetową chessarbitra.
Zasady gry:
• Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na posunięcie.
• Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE szachów szybkich
• Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
• Średni Buchholz,
• Buchholz,
• Ilość zwycięstw,
• Progres
• Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Kazimierz Szydełko
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE , turniej zgłoszony do oceny FIDE szachów szybkich
Terminarz rozgrywek:
Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.
Wpisowe:
Organizator nie pobiera wpisowego.
Nagrody :
• Kategoria Seniorzy – nagrody pieniężne i statuetki
I miejsce – 600,00 zł.
II miejsce – 400,00 zł.
III miejsce – 200,00 zł.
• Kategoria Juniorzy – do 12 lat - nagrody rzeczowe i statuetki
• Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 lat – nagrody rzeczowe i statuetki
Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że deklarując wzięcie udziału w turnieju wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych  przez  Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju  w celach związanych wyłącznie  działalnością statutową. Przysługuje Państwu prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do usunięcia danych po zakończeniu umowy.
Wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w zakresie danych statystycznych i niezbędnych dla zachowania informacji odtworzeniowych dokumentacji i informacji o was samych.
Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku związanego z rejestracją video dla potrzeb bezpieczeństwa  na terenie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju oraz podczas Otwartego Kudowskiego Turnieju Szachowego.
Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Kudowskie Centrum Kultury i SportuZałącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZESTNIKA TURNIEJU SZACHOWEGO

DANE ZAWODNIKA

IMIĘ: .............................................................................................................................................
NAZWISKO: ................................................................................................................................ DATA URODZENIA...................................................................................................................ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................................................................................

Ja niżej podpisany/a osoba wypełniająca opiekę nad w/w niepełnoletnim wyrażam zgodę na jego udział w turnieju organizowanym przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju.Kudowa-Zdrój, dnia: ............................... ..............................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024