Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Głogowski Turniej Szachowy
"Cztery Pory Roku ? Jesień 2018"
26 październik 2018 r. (piątek)

1. Cel:
- popularyzacja szachów wśród dzieci szkół podstawowych,
- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

2. Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
- Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

3. Założenia:
Planowane są cztery turnieje szachowe:
? Cztery Pory Roku ? Jesień ? październik 2018 r.
? Cztery Pory Roku ? Zima ? grudzień 2018 r.
? Cztery Pory Roku ? Wiosna ? marzec/kwiecień 2019 r.
? Cztery Pory Roku ? Lato ? maj/czerwiec 2019 r.

4. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział uczniowie z klas I ? VI (z głogowskich szkół podstawowych oraz ze szkół powiatu głogowskiego). Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 zawodników.
Uwaga! Organizator zapewnia miejsce dla 50 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Przy mniejszej ilości zgłoszeń organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia większej ilości osób z poszczególnych szkół.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać:
? Imię i nazwisko ucznia;
? szkołę ucznia;
? klasę ucznia;
Zgłoszenia wysyłamy do dnia 21 października 2018 r. na adres:
szachywglogowie@gmail.com (Robert Wieczorek tel. 607561261)

6. Termin i miejsce turnieju
? 26 października 2018 r. (piątek),
? Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
? Potwierdzenie udziału i weryfikacja zawodników - 8.20 ? 8.45 ? start o godz. 9.00

7. System i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry P-10?
8. Sędziowanie i organizacja:
Sędzia: Piotr Zahorski
Organizator: Robert Wieczorek

9. Zasady:
O zwycięstwie w każdym z turniejów zdecyduje suma punktów liczona następująco:
- zwycięstwo w partii szachowej ? 1 pkt
- remis w partii szachowej ? 0,5 pkt
- przegrana w partii szachowej ? 0 pkt
Przy równej ilości punktów zadecyduje punktacja pomocnicza zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego.
10. Nagrody w turnieju:
Puchary, dyplomy i drobne upominki
Przewidziane są dwie klasyfikacje:
? Dla uczniów klas 1-3
? Dla uczniów klas 4-6
11. Ustalenia końcowe:
? Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują oddelegowani nauczyciele lub rodzice.
? Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach z zastrzeżeniem, że przegrywa się dopiero po trzecim nieprawidłowym posunięciu zawodnika.
? Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych
? Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
? W turnieju mogą brać udział uczniowie którzy posiadają wypełniony formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w turnieju szachowym
Głogowski Turniej Szachowy "Cztery Pory Roku ? Jesień 2018"
Data: 26 październik 2018 r. (piątek)
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
Imię i nazwisko ucznia: ????????????????????????????????????.?...........

Szkoła: ............................................................................................................................................

Klasa: ?...............

?..............................................................................................
Nazwisko zgłaszającego rodzica /opiekuna prawnego

Zgoda na publikację wizerunku

Oświadczam, że wyrażam zgodę
? na publikowanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz klasy i szkoły
? na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
na stronie internetowej organizatorów konkursu: ?Głogowski Turniej Szachowy "Cztery Pory Roku ? Jesień 2018? w celu prowadzenia kroniki i promocji wydarzenia organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
Informacja
Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2
2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: iod@odoplus.pl
3. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Pl. Konstytucji 3 Maja 2 jest Tomasz Wadas tel. 509 737 586 e-mail: iod@glogow.org
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody bezterminowo na stronie internetowej szkoły oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie lub do czasu wycofania zgody na publikację.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


???..?.????????, ???..?????????????????????????
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023