Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ FINAŁOWY
Ogólnopolskiego Projektu
?Edukacja przez Szachy w Szkole?
Lubin, 2 kwietnia 2019 r.
KOMUNIKAT nr 1
ORGANIZATOR:
Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o.
Dolnośląski Związek Szachowy
TERMIN I MIEJSCE:
2 kwietnia 2019 (wtorek), Hala Widowiskowo-Sportowa RCS w Lubinie ul.
Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin
CELE:
Popularyzacja ogólnopolskiego projektu ?Edukacja przez Szachy w Szkole?.
Wyłonienie najaktywniejszych szkół w Projekcie.
Integracja szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych
w Projekt w województwie dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i opolskim.
HARMONOGRAM TURNIEJU:
od 09:00 do 9:50 ? potwierdzenie zgłoszeń
9:50 ? zamknięcie list startowych
10:00 ? uroczyste rozpoczęcie
10:15 ? I runda
11:00 ? II runda
11:45 ? III runda
12:30 ? IV runda
13:15 ? V runda
14:00 ? VI runda
15:15 ? uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród
UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo wziąć udział uczniowie klas I-III biorący udział
w projekcie ?Edukacja przez Szachy w Szkole?, delegowani przez szkoły. Możliwy
jest również udział szkół nie biorących udziału w projekcie ?Edukacja przez Szachy
w Szkole? po otrzymaniu zgody od Organizatorów.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

? pisemne terminowe zgłoszenie zawodników przez dyrekcję szkoły (akceptujemy
skan zgłoszenia wysyłany mailem na podany adres),
? okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej,
? potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju.
Każda szkoła biorąca udział w Projekcie może zgłosić dowolną ilość osób.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły dokonuje dyrekcja szkoły w
nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 r. na adres e-mail:
szachywszkole@dzszach.pl . Po upływie tego terminu
Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.
Informacji o turnieju udziela Piotr Klukiewicz (szachywszkole@dzszach.pl tel. 724
232 138).
Zgłoszenie (zał. 1) powinno zawierać:
? pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu do sekretariatu,
? dane osoby odpowiedzialnej za wysłanie reprezentacji (imię, nazwisko, nr
telefonu),
? dane każdego z delegowanych uczniów (imię, nazwisko, klasa, data
urodzenia, nr telefonu do rodzica),
? informację, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców każdego z
delegowanych uczniów na publikację danych (takich jak: imię, nazwisko,
klasa, szkoła) i udostępnianie wizerunku ich dziecka (zdjęcia) w materiałach
Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji Projektu,
? dane osoby/osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy).
SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund
tempem 15 minut na zawodnika w następujących grupach turniejowych:
? grupa A: dziewczęta z klas I
? grupa B: chłopcy z klas I
? grupa C: dziewczęta z klas II
? grupa D: chłopcy z klas II
? grupa E: dziewczęta z klas III
? grupa F: chłopcy z klas III
Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Wyniki indywidualne:
? Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
? Suma zdobytych punktów.
? Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych).

? Wartościowanie pełne Buchholza.
? Progress
? Liczba zwycięstw.
Wyniki drużynowe:
? Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
? Suma punktów 10 najlepiej punktujących zawodników z danej szkoły.
? Najwyższe miejsce indywidualne ? w dowolnej grupie ? zawodnika z danej
szkoły.
? Miejsce drugiego i kolejnych najlepszych uczniów z danej szkoły aż do
wyłonienia zwycięzcy.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Nagrody indywidualne:
Zawodnicy, którzy zajmą:
? miejsca 1-3 w każdej grupie ? otrzymują medale, nagrody rzeczowe i dyplomy,
? miejsca 4-6 w każdej grupie ? otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.
Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
Nagrody drużynowe dla szkół:
Szkoły, których drużyny zajmą miejsca 1-9, otrzymują puchary i dyplomy.
FINANSOWANIE
Koszty organizacji ponoszą organizatorzy. Koszty uczestnictwa (dojazd,
wyżywienie, ubezpieczenie) ponoszą delegujące zawodników szkoły lub rodzice.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
SĘDZIOWANIE
Zawody prowadzi Sędzia Główny turnieju Damian Daniel - sędzia Klasy FIDE z
pomocą sędziów rundowych. Od decyzji sędziego rundowego zawodnik ma prawo
natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez
sędziego głównego są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawują ich opiekunowie.
Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską w trakcie trwania zawodów.
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz
innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
? dla zawodników ? przegrania partii,
? dla innych osób ? zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego
ostatecznej interpretacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023