Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1
Regulamin
Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych
Klas I ? III
?Edukacja przez Szachy w Szkole?
przyjęty Uchwałą Zarządu PZSzach Nr 27/03/2018 w dn. 27 marca 2018 r.
1. CELE
1.1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Szkół Podstawowych Klas I-III.
1.2. Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym.
1.3. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych (V i IV).
2. TERMIN I MIEJSCE
2.1. Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach.
3. ORGANIZATORZY
3.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert.
4. UCZESTNICTWO
4.1. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkół podstawowych klas I ?III.
4.2. Warunkiem dopuszczenia drużyny do startu jest:
a) przesłanie Karty Zgłoszenia, na której podpis i pieczęć Dyrektora stanowią
poświadczenie, że zawodnicy są uczniami klas I-III tej szkoły,
b) uregulowanie wpisowego,
c) posiadanie przez każdego z zawodników aktualnej legitymacji szkolnej.
5. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
5.1. Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
5.2. Tempo gry: 30 minut na zawodnika na partię.
5.3. Drużyna składa się z 4 zawodników, w tym na 4 szachownicy musi grać dziewczynka.
Na szachownicach 1-3 mogą występować również dziewczynki z zachowaniem tzw.
?układu drabinkowego?.
5.4. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych z zachowaniem tzw.
?układu drabinkowego?, tzn. kolejność zawodników (także rezerwowych) zgłoszona
podczas odprawy technicznej nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
5.5. Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed
rozpoczęciem rundy.
2
5.6. Kapitanem drużyny na mecz może być dowolna osoba wyznaczona przez szkołę.
Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny
podczas odprawy technicznej.
6. ZGŁOSZENIA
6.1. Zgłoszenia drużyn dokonują szkoły przesyłając wypełnione Karty Zgłoszenia.
6.2. Ostateczna weryfikacja drużyn i ich składów następuje na odprawie technicznej.
7. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1. Suma zdobytych przez szkołę punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1
pkt., przegrany mecz 0 pkt.)
7.2 W przypadku równej ilości punktów meczowych o kolejności miejsc decyduje:
7.2.1. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny.
7.2.2. Wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi drużynami.
7.2.3. Lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
7.3. W przypadku, gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje
dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu
premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.
7.4. W przypadku nieparzystej liczby uczestniczących drużyn drużyna pauzująca otrzymuje
1 punkt meczowy i 50% punktów (tzw. małych) możliwych do zdobycia w meczu.
7.5. O kolejności miejsc na szachownicach decyduje:
7.5.1. Liczba zdobytych punktów.
7.5.2. Wynik procentowy.
7.5.3. Miejsce drużyny.
8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1. Drużyny, które zajmą miejsca I-III, otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
8.2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III na poszczególnych szachownicach, otrzymują
medale i puchary.
8.3. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
8.4. Wysokość puli nagród określa Komunikat Organizacyjny.
9. FINANSOWANIE
9.1. Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
9.2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest opłacenie wpisowego w wysokości 100 zł od
drużyny, które należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Związku Szachowego:
Alior Bank 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
9.3. Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.
10. SĘDZIOWANIE
10.1. W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE.
10.2. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę minimum państwową, przy pomocy
sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.
10.3. Sędziego głównego wyznacza organizator po akceptacji Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Szachowego.
10.4. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
10.5. Wszyscy sędziowie muszą posiadać licencję sędziowską oraz aktualną opłatę roczną.
10.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
sędziego głównego.
10.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Zawodnikowi przysługuje
prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni od zakończenia zawodów.
3
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych
drużyn.
11.2. Za zdolność do startu, aktualne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie zawodników
odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
11.3. Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją na
żądanie sędziego.
11.4. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie opieki medycznej w trakcie zawodów.
11.5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz
innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników ? przegrania partii
- dla innych osób ? zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
11.6. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.
11.7. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do Biura PZSzach
komunikat organizacyjny zawodów na minimum 50 dni przed ich rozpoczęciem.
Komunikat organizacyjny po weryfikacji przez Wiceprezesa ds. Sportu Powszechnego
powinien zostać niezwłocznie opublikowany na stronie PZSzach.
11.8. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura
PZSzach.
11.9. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Wiceprezesa ds. Sportu
Powszechnego PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
11.10. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu i
Komunikatu Organizacyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjnomarketingowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
11.11. Organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników ? w celach informacyjnych i promocyjnych.
11.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach.
Przewodnicząca Wiceprezes
Komisji ds. Projektów Strategicznych ds. Sportu Powszechnego
Kamila Kałużna Krzysztof Góra

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023