Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin I Szachowego Maratonu Nocnego o
Puchar Dyrektora Centrum Kultury
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach


I. Cel Turnieju
1. Popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego.
2. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

II. Organizator
Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7
48-340 w Głuchołazy.

III. Termin i miejsce Turnieju
1. 03- 04. 08.2019 roku Park Zdrojowy - Muszla Leśna 48-340 Głuchołazy.

2. Terminarz:
godz. 21:00 Otwarcie
godz. 21:30 ? 07:00 Turniej szachowy ( z możliwością przedłużenia )
godz. 07:30 planowane wręczenie nagród

IV. System i tempo gry
1. Turniej szachowy będzie rozgrywany systemem szwajcarskim ( w przypadku mniejszej ilości zawodników systemem kołowym )
2. Czas gry: 3+2 na całą partię dla każdego z zawodników.
3. 40 rund ( po 20 rundzie przewidziana jest 30 minutowa przerwa na ciepły posiłek )

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
1. Turniej jest otwarty dla wszystkich.

2. Wpisowe do turnieju wynosi 20zł seniorzy, 10zł juniorzy ( płatne w dniu rozpoczęcia zawodów u sędziego, w cenie wpisowego gorąca zupa )
3. W Turnieju wezmą udział osoby które najpóźniej do 31 lipca 2019 r. zgłoszą swój udział telefonicznie pod numerem 506131877 lub poprzez stronę chessmanager.com.

4. W dniu turnieju przed rozpoczęciem zmagań każdy zawodnik jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszeniowej. Do zgłoszenia można również dołączyć podpisaną ?Zgodę na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Turnieju? (załącznik 1b). Nie jest to jednak warunkiem koniecznym do zgłoszenia udziału w Turnieju.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia

VI. Kolejność miejsc i nagrody
1. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku, gdy suma punktów jest jednakowa, będzie decydować kolejno:
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- dogrywka

2. Nagrody:
- 1 miejsce: 500zł + puchar
- 2 miejsce: 300zł + puchar
- 3 miejsce: 200zł + puchar
- puchar dla najlepszej kobiety
- puchar dla najlepszego zawodnika z Czech
- puchar dla najlepszego zawodnika z Głuchołaz
- puchar dla najlepszego juniora
- puchar dla najstarszego zawodnika turnieju
- puchar dla najlepszego zawodnika bk
- puchar Fair Play

3. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Polskiego Związku Szachowego, a interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Do godziny 2.00 w nocy pierwsze nieprawidłowe posunięcie w partii będzie skutkowało porażką. Po godzinie 2.00 w nocy drugie nieprawidłowe posunięcie będzie skutkowało porażką.

4. Sędzią głównym zawodów oraz prowadzącym turniej będzie trener klasy I Pan Jarosław Dąbrowski.

5. Turniej zostanie rozegrany pod namiotami na świeżym powietrzu w pięknej scenerii Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym. Proszę wziąć pod uwagę ewentualne nocne niekorzystne warunki atmosferyczne zabezpieczając się w ciepłe ubrania. Organizator zapewnia także ciepłe napoje i zaplecze gastronomiczne. Parking samochodowy przy dawnym basenie, 300 metrów od Muszli Leśnej. Wydzielone miejsca parkingowe są także w okolicy Zdrojowej.


VII. Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach jest Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia i realizacji Turnieju, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ?UODO?,
a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej ?RODO?;
2) rozliczenia Turnieju - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje/zapytania, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Dane osobowe Zwycięzców Turnieju a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody ? także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na: 1) stronach internetowych Organizatora 2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Turnieju, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje/zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy Dane zawarte w dokumentacji turniejowej w celach archiwalnych. publikowane nie dłużej niż rok. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.


5. Uczestnicy Turnieju posiadają prawo:
1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Turnieju i możliwe jest przez przesłanie
w wiadomości e-mail na adres: dkg@glucholazy.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście
w siedzibie Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy.
2) do żądania od Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Turnieju. Wyrażenie zgody uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju,
a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Turnieju obejmuje:
1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, datę urodzenia, kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie nazwę klubu szachowego, kategorię szachową.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane
w § 3 ust. 1 Regulaminu.
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy danych osobowych od dnia 16 maja 2019 roku mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym
w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: dkg@glucholazy.pl.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA


PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zgłaszam swoje uczestnictwo
??????????????????????????..
(imię i nazwisko uczestnika Turnieju)

w I Szachowym Maratonie Nocnym o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach organizowanym przez Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ??????????????????????????????.
Data urodzenia: ??????????????
Opcjonalnie nazwa klubu szachowego: ?????????????????
Opcjonalnie kategoria szachowa:?????????????????????

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach i akceptuję jego warunki.


??????????????? ?.?.???????.??????????.. miejscowość, data czytelny podpis uczestnika TurniejuZałącznik nr 1a
Zgoda uczestnika I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane członkom Komisji Turniejowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców Turnieju oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora, jego profilu na portalu społecznościowym Facebook.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy dostępu do swoich danych i danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
i konsekwencjach takiego działania.


??????????????? ?.?.???????.??????????.. miejscowość, data czytelny podpis uczestnika Turnieju
Załącznik nr 1b


Zgoda na publikację wizerunku uczestnika I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach*

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie mojego wizerunku (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie Organizatora I Szachowego Maratonu Nocnego o Puchar Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, profilu Organizatora na portalu Facebook, Profilu prowadzącego i sędziującego Turniej na portalu Facebook, w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym Turnieju. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację mojego wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 w Głuchołazach dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów
o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
i konsekwencjach takiego działania.


??????????????? ?.?.???????.??????????.. miejscowość, data czytelny podpis
opiekuna prawnego uczestnika Turnieju


* Wypełnienie i podpisanie ?Zgody na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika Turnieju nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024