Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


PROLOG
Potęgę Polski stworzyły dwie dynastie. Dynastia Piastów i dynastia Jagiellonów. Rok 1333 jest rokiem przełomowym w historii Polski. Na tron Polski zasiada ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Trzeci , najmłodszy syn Władysława Łokietka zwany Wielkim. Osiem lat wcześniej ożenił się z księżniczką litewską Aldoną, siostrą władcy Litwy Edwardasa Gedyminowicza dziada przyszłego króla Polski Władysława Jagiełły.
U schyłków rządów Władysława Łokietka wśród elit polskich dojrzewała myśl stworzenia z Litwą unii obronnej przeciwko zapędom Krzyżaków.
Najbliższym doradcą króla Kazimierza był biskup Jan Grot którego zamek można podziwiać w Iłży.
W latach 1340- 1349 do Polski zostają przyłączona Ruś Halicko- Włodzimierska. Pod rządami Kazimierza Polska stała się krajem bogatym i silnym. Słynna uczta u Wierzynka na którą przyjechali wszystkie liczące się w Europie dynastie.
W roku 1386 tron Polski obejmuje Władysław Jagiełło. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem z Krzyżakami i pokoju Toruńskim Polska odsunęła od siebie na kilka wieków groźbę najazdów germańskich.
Król Władysław umiera w roku 1434. Zostawia nam Rzeczpospolitą Trojga Narodów od morza Bałtyckiego do morza Czarnego. Wraz ze przymierzonymi z nami Węgrami wpływy te sięgały aż do Adriatyku.
Jego syn Władysław Jagiellończyk kontynuuje dzieło ojca. Po zwycięskiej wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami i zawartym Drugim Pokoju Toruńskim w roku 1466, Polska ostatecznie podporządkuje sobie Państwo Krzyżackie.
Za koniec dynastii Jagiellońskiej przyjmuje się rok 1572 w którym umiera Zygmunt August, ostatni król z tej linii.
Był to okres niespotykanego rozwoju gospodarczego dla państw wchodzących w skład monarchii. Jedyny okres w historii nowożytnej, w którym potęgi takie jak Turcja, Rosja, Niemcy, Szwecja nie napadały, nie grabiły i nie staczały wojen o zawładnięcie dziedzictwa dynastii Jagiellonów. Potęga gospodarcza i militarna Polski, przez ponad dwa wieki, pozwoliła ludom pomiędzy morzami rozwijać się i kształtować swoją tożsamość.
Był to okres pokoju na kształt pokoju rzymskiego - ?Pax Poloniae?.

REGULAMIN
IV Jagiellońskiego Turnieju Szachowego ?Pax Poloniae? 99 rocznica bitwy pod Warszawą.
IŁŻA ? MARCULE , 04.08 .2019 r.
1. Cel turnieju:
? uczczenie 99 rocznicy bitwy pod Warszawą
? promocję Mazowsza , Marcul i Iłży,
? promocję szachów wśród społeczeństwa w Iłży,
? integrację polskiego środowiska szachowego.
2. Organizatorzy: Kapituła Kultury Szachowej, Uczniowski Klub Sportowy ?Roszada Radom?, Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego. Partnerem jest Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka Nadleśnictwa Marcule.
3. Miejsce rozgrywek: Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka Nadleśnictwa Marcule k/Iłży.
4. System rozgrywek: szwajcarski, na dystansie 5 rund z tempem P30 .
5. Zgłoszenia: należy przesłać w terminie do dnia 02.08.2019 r. poprzez stronę internetową
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7894/registration_form.html?l=pl
Zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową, ranking FIDE, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej. Można również zarejestrować się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając ww. dane na adres: marek_niedzwiecki@op.pl, tel. kontaktowy: 507-43-40-79. W turnieju można zdobyć V lub IV kategorię. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z rankingiem polskim od 1000 do 1900 (Bez kategorii i do II + włącznie).
Liczba miejsc w turnieju w jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Opłata startowa:
? seniorzy: 30 zł
? juniorzy: 15 zł,
? Seniorzy z Iłży i powiatu Iłża 10 zł, natomiast juniorzy ? 5 zł. Zwolnieni są renciści i emeryci.
7. Program:
9:10 ? weryfikacja zgłoszeń; 9.30-odprawa techniczna , 9:50 ? uroczyste otwarcie turnieju.
04.08.
(niedziela) R. I R. II R. III R.IV R. V
10:00 11:00:00 12:00:00 13.00 14:00:00
04.08.(niedziela): ok. godz. 15:00 ? uroczystość zakończenia turnieju 8. Nagrody:
I miejsce ? 200 zł. + puchar
II miejsce 150 zł.
III miejsce ? 100 zł.
IV miejsce ? 80 zł.
V miejsce ? 60 zł
Nagrody specjalne:
- dla najlepszego juniora z powiatu Iłża
- dla najlepszego juniora - członka klubu zarejestrowanego w PZSzach (tylko na terenie Ziemi Radomskiej)
- dla najlepszego seniora - członka klubu zarejestrowanego w PZSzach (tylko na terenie Ziemi Radomskiej)
9.Pozostałe przepisy:
W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE, według aktualnego ?Kodeksu Szachowego? Polskiego Związku Szachowego. O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje następująca punktacja dodatkowa:
-Buchholz średni,
-Buchholz,
-liczba zwycięstw,
-progress.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 10 minut. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej ? przegrywa partię walkowerem. Zawodnicy prowadzą zapis partii do 15 posunięcia włącznie (uczestnicy muszą mieć ze sobą długopis lub pióro).
Niniejszy turniej jest przedsięwzięciem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania, umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane.
Dopuszczalne jest posiadanie urządzeń elektronicznych, wyłącznie w postaci telefonów komórkowych, które powinny mieć wyjętą baterię zasilającą, zaś jeśli jest to urządzenie nierozbieralne, powinno być całkowicie wyłączone. Urządzenie takie należy przechowywać w pakunku/torbie, z której nie wolno urządzenia wyciągać w trakcie trwania partii. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, w strefie rozgrywek, jest zabronione. Dźwięk wydany przez jakiekolwiek urządzenie elektroniczne, podczas trwania partii jego właściciela, przegrywa partię. Zaś dźwięk wydany przez urządzenie, należące do osoby nie rozgrywającej w danym momencie partii, może spowodować nałożenie na niego, przez sędziego głównego, innej kary, wynikającej z przepisów gry.
W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien m.in., w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju, zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.
Szachiści wyrażają zgodę na udostępnienie dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych. Fotografowanie jest dozwolone przez pierwszych pięć minut każdej rundy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. W przypadkach spraw nieuregulowanych regulaminem lub związanych z jego interpretacją, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych).
W sprawach spornych zostanie powołana komisja w składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel uczestników (niebędący stroną sporu).
Zawodnicy, którzy dopuścili się łamania postanowień regulaminu we wcześniejszych turniejach, nie będą dopuszczani do gry w kolejnych ich edycjach.
Zawodnicy bez przynależności klubowej muszą wypełnić formularz nr 5 lub zamiennie - w przypadku zgłoszenia zawodnika od razu do klubu, formularz nr 2 (załącznik nr 1b). Za zawodnika niepełnoletniego formularz podpisuje jego prawny opiekun. Do czasu wyrażenia zgody przez zawodnika (lub jego opiekuna) na rejestrację w CR uzyskane normy nie będą rejestrowane.

Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
10.Patronat medialny: Patronat medialny objęły redakcje:
- ?Twój Radom?
- ?Wiadomości Radomskie WR 26-600?
11. Sponsorzy: - MK Janusz Domagała spółka jawna
- BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI DOMINO PIOTR DOMINIAK

12.Współpraca:
Conwex Serwis www.conwex.pl
Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl
Biuro Rachunkowe Mirosława Siczek

Radom, 20.05.2019 r. Dyrektor Turnieju
/-/ Marek Niedźwiecki

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024