Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1.Nazwa imprezy:
Cykl Turniejów Grand Prix C.E.K.D.i M.

2.Organizator:
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży( C.E.K.D.IM ) Wrocław,ul.Kołłątaja 20.

3.Cel turnieju:
a) Zapoznanie dzieci i młodzieży z turniejami szachowymi z szybkim tempem gry;
b) Propagowanie, upowszechnianie sportu szachowego;
c) Aktywne spędzenie czasu wolnego.

4.Terminy i miejsce cyklu turniejów:
Terminy:
07.03.2020 (sobota) - I-szy turniej
14.03.2020 (sobota - II-gi turniej
22.03.2020 (niedziela) - III-ci turniej

9:15 ? 9:45 - Potwierdzenia zgłoszeń lub dodatkowe zgłoszenie udziału w turnieju
10:00 ? około 14:00 - rundy i ogłoszenie wyników

Miejsce gry: C.E.K.D.i M. (Młodzieżowy Dom Kultury im.M.Kopernika), Wroław ul.Kołłątaja 20 (naprzeciw Dworca Głównego PKP); sala 56.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona do 40.

5.Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna

6.Zgłoszenie udziału w turnieju (w każdym turnieju ? oddzielnie!):
na stronie Chessarbiter,
ewentualnie na e-mail:j.zyla@poczta.fm lub w miarę wolnych miejsc przed rozpoczęciem I rundy - w miejscu rozgrywek. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub (miejscowość) oraz posiadaną kategorię szachową.

Wpisowe (za każdy pojedynczy turniej) wynosi 20 zł od osoby ? płatne w dniu za-wodów.

7.System rozgrywek i czas gry:
I-szy turniej
- system szwajcarski na dystansie 6 rund, tempo gry: 30 minut na osobę na partię.
Mozna uzyskać V i IV kategorię!
II-gi turniej
- system szwajcarski na dystansie 6 rund, tempo gry: 20 minut na osobę na partię.
III-ci turniej
- system szwajcarski na dystansie 9rund, tempo gry: 10 minut na osobę na partię.

O kolejności zajętych miejsc (w każdym pojedynczym turnieju) decyduje:
- ilość zdobytych punktów, średni Buchholz, pełen Buchholz, progress, liczba zwycięstw.

O kolejności miejsc i o nagrodach w cyklu trzech "Turniejów Grand Prix CEKDiM" ? w klasyfikacji końcowej decyduje ? w poniższej kolejności:
1) łączna suma punktów zdobytych przez zawodnika we wszystkich pojedynczych turniejach cyklu;( punkty z turniejów I i II będą mnożone przez 1.5)
2) miejsce w ostatnim (trzecim) turnieju.

8.Nagrody w poszczególnych turniejach i w klasyfikacji końcowej (po trzech turniejach );

W każdym pojedynczym turnieju:
za miejsca 1-6 ? dyplomy
za miejsca 1-3 wśród dziewcząt ? dyplomy
dyplom i medal dla najmłodszego uczestnika turnieju
słodkie upominki ? dla każdego.

Nagrody w klasyfikacji końcowej:
za miejsca 1-3 ? puchary + nagrody rzeczowe ( minimum 20% uczestników)
dla najlepszej dziewczynki ? puchar + nagroda rzeczowa
słodkie upominki dla wszystkich.

9. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy;
- opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie;
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie;
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tur-nieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez CEKDiM we Wrocławiu j.w. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych - Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w for-mie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych CEKDiM.

Prowadzenie zawodów: Janusz Żyła, Grzegorz Orzechowski.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023