Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

CYKLU GRAND PRIX TORUNIA FUNDACJA IN SPE
NA ROK 2020/2021
W SZACHACH SZYBKICHPatronat honorowy ? Michał Zaleski, Prezydent Torunia1. ORGANIZATOR:

? Ognisko Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7.

? Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń.

? Fundacja In Spe Toruń.

2. CELE:

? Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

? Wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2021

3. TERMINY:

? Turnieje w ramach cyklu Grand Prix będą rozegrane w następujących terminach:

? Początek rozgrywania poszczególnych turniejów - godzina 10.00.

1. 3 października 2020

2. 28 listopada 2020

3. 19 grudnia 2020

4. 9 stycznia 2021

5. 6 luty 2021

6. 20 marca 2021

7. 24 kwietnia 2021

8. 15 maja 2021

9. 5 czerwca 2021

? Zgłoszenia i potwierdzanie obecności na Sali gry do godz. 9.45. Zawodnicy, którzy przybędą po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

? Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund.

4. MIEJSCE GRY:

? Ognisko Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 7. Miejsce rozgrywek może ulegać zmianom, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

? W Grupie A OPEN może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć, kto dokona zapisu oraz uiści opłatę startową.

? W Grupie B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ) - mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 15.

? Zgłoszenie udziału do turnieju za pośrednictwem internetowej strony turniejowej na Chessarbiter do środy do godz. 22.00 tygodnia poprzedzającego turniej.

? Liczba miejsc ograniczona.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

GRUPA A ( OPEN):

? Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

? Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.

? Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.

GRUPA B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ):

? Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

? Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

7. OCENA WYNIKÓW:

? Miejsca w każdym turnieju ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie ich równości o kolejności decydują:

a) Buchholz Cut-1

b) pełny Buchholz

c) bezpośredni pojedynek.

d) ranking średni zawodników? Miejsca w całym cyklu będą ustalane na podstawie miejsca zajętego w turnieju. Liczba punktów za poszczególne miejsce przedstawia tabela:Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

50

17

15

2

46

18

14

3

42

19

13

4

38

20

12

5

34

21

11

6

30

22

10

7

28

23

9

8

26

24

8

9

24

25

7

10

22

26

6

11

21

27

5

12

20

28

4

13

19

29

3

14

18

30

2

15

17

31 i nast.

1

16

16? Jeżeli po zakończeniu całego cyklu, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: wyższe miejsce zajęte w ostatniej rozegranej rundzie/turnieju.

? Do klasyfikacji brane są punkty ze wszystkich turniejów.

8. OPŁATY STARTOWE:

? Wpisowe do turnieju dla osób zgłoszonych za pomocą formularza Chessarbiter wynosi:
Grupa A (OPEN): Senior 20 zł, Junior (do lat 18) 15 zł.

Grupy B (JUNIOR): 15 zł

? W przypadku niezgłoszenia Turnieju OPEN do FIDE wpisowe zmniejsza się o 5 zł.

? Wpisowe do każdego turnieju płatne przelewem na konto UKS OPP Toruń:
Bank BNP Paribas 27 1600 1462 1884 9179 9000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do środy poprzedzającego dzień turnieju. W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć za kogo płacone jest wpisowe.

? Wpisowe płatne po środzie poprzedzającej turniej wynosi 30 złotych

9. NAGRODY:

GRUPA A OPEN:

? W każdym turnieju w Grupie A OPEN najlepsi otrzymają nagrody finansowe (I miejsce- 100 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 60 zł, najlepszy junior (do 18 lat) 50zł, najlepszy junior młodszy (do lat 15) 40 zł, najlepsza kobieta 20zł.

? Nagrody rzeczowe.

? Nagrody nie łączą się ? każdy zawodnik ma prawo do jednej nagrody: finansowej bądź rzeczowej. Nagrody są wręczane wg podanej kolejności.

GRUPA B ( dzieci i młodzież do 15 lat ):

? Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W CAŁYM CYKLU:

? W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary dla zwycięzców poszczególnych grup i przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe.

? Zwycięzcy cyklu w Grupie A ( OPEN ) otrzymają trzykrotność nagród w każdym turnieju, tj. ( I miejsce- 300 zł, II miejsce 240 zł, III miejsce 180 zł, najlepszy junior 150zł, najlepszy młodzik 120 zł, najlepsza kobieta 60zł )

? Junior młodszy i junior są klasyfikowani wg rocznika z początku rozpoczęcia cyklu.

? W turnieju B ( dzieci i młodzież do lat 15 ) nagrody dla najlepszych juniorów do lat 10 i do lat 15 (za I-e miejsce) ? osobno dla juniorów i juniorek.

? Jeżeli jakikolwiek turniej z cyklu się nie odbędzie, nagrody ulegają proporcjonalnie zmniejszeniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

? Obowiązują przepisy FIDE w szachach szybkich;

? W każdym turnieju ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń;

? Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;

? Zawodnicy zagraniczni w turnieju OPEN muszą posiadać CODE FIDE.

? Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS OPP Toruń na potrzeby organizacji turnieju.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023