Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH ONLINE (PLATFORMA ZOOM)
KURS UZYSKAŁ ZGODĘ (CERTYFIKAT) PZSZACH
13.03-17.04.2021
I. Organizator
- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
Szkolaszachowa.waw.pl, tel. 602-64-65-56
II. Informacje o kursie
Kurs uzyskał zgodę (certyfikat) PZSzach.
Składa się z 3 części:
metodycznej (25 godzin dydaktycznych)
pedagogicznej (10 godzin dydaktycznych)
szachowej (10 godzin dydaktycznych)
45 godzin dydaktycznych (45 min.).
Kurs kończy się Egzaminem z wszystkich trzech części.
Poniżej przedstawiam honorowane przez PZSzach zwolnienia z poszczególnych części egzaminu i
jednocześnie uzyskaniu oceny 5 z danej części:
1. Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM,
WIM, GM, WGM.
2. Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane
kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie
specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.
Uczestnik zdał Egzamin w przypadku uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich trzech części.
III. Warunki Polskiego Związku Szachowego do uzyskania tytułu instruktora szachowego PZSzach
Instruktorem szachowym PZSzach, może być osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
3. posiada min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
4. ukończyła kurs instruktorów szachowych PZSzach i zdała egzamin końcowy.
W sytuacjach wyjątkowych Zarząd PZSzach, na łączny wniosek Szefa Wyszkolenia oraz Przewodniczącego
Kolegium Trenerów lub Wiceprezesa ds. sportowych lub Wiceprezesa ds. młodzieżowych, może wyrazić
zgodę na przyznanie tytułu instruktora szachowego PZSzach osobie z tytułem szachowym mistrza
międzynarodowego lub arcymistrza, która nie spełnia wymogów określonych w punkcie 9 z Uchwały Zarządu
PZSzach nr 35/04/2014 z 17 kwietnia 2014.
5. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu szachy,
6. posiada licencję instruktora szachowego PZSzach,
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
2
IV. Termin i miejsce
Kurs będzie się odbywał poprzez platformę Zoom.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Linki do zajęć będą przesyłane emailem, a hasła dostępu do nich SMS.
Dostęp do zajęć będą mieli prowadzący, organizator, Szef Wyszkolenia Polski Związek Szachowy oraz
uczestnicy.
Proszę o nieudostępnianie innym osobom powyższych informacji.
Uczestnicy proszeni są o umieszczenie swojego imienia i pierwszą literę nazwiska w swoim profilu na
platformie Zoom, tak aby prowadzący mógł potwierdzić jego udział w zajęciach.
Sesje w dniach:
13.03.2021 w godz. 11.30-17.15 z proponowaną przerwą 30 min.
14.03.2021 w godz. 11.30-15.35 z proponowaną przerwą 20 min.
20.03.2021 w godz. 11.30-17.15 z proponowaną przerwą 30 min.
21.03.2021 w godz. 11.30-15.35 z proponowaną przerwą 20 min.
27.03.2021 w godz. 11.30-16.30 z proponowaną przerwą 30 min.
28.03.2021 w godz. 11.30-15.35 z proponowaną przerwą 20 min.
10.04.2021 w godz. 11.30-15.35 z proponowaną przerwą 20 min.
11.04.2021 w godz. 11.30-15.35 z proponowaną przerwą 20 min.
17.04.2021 w godz. 12.00-15.00 Egzamin
V. Warunki uczestnictwa
W kursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełniają następujące kryteria:
1. skończyli 18 lat
2. posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
3. Zgłoszą swój udział na adres as@szkolaszachowa.waw.pl razem z wpłatą na konto organizatora kursu
(podane niżej) koszt całego kursu najpóźniej do 5 marca 2021, który wynosi 1 650 zł (jeden tysiąc sześćset
pięćdziesiąt złotych).
4. W zgłoszeniu podadzą: imię i nazwisko, nr telefonu do szybkiego kontaktu,
5. Zgłoszenie na kurs i opłacenie równoznaczne są z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją kursu.
Konto organizatora: Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka, ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
NIP 521-182-38-53 Konto: PKO BP SA 48 1020 1042 0000 8302 0227 5774 z dopiskiem: kurs instruktorski
imię i nazwisko.
Nie ma możliwość wniesienia opłat gotówką.
Fakturę wystawiam na podmiot, który dokonał wpłaty w systemie bankowym.
Osoba prywatna otrzyma fakturę na kwotę wpłaconą z konta prywatnego po podaniu danych
potrzebnych do jej przygotowania. W przypadku zapłaty dokonanej przelewem z konta osoby
prywatnej nie ma możliwości wystawienia faktury na klub (osobę prawną).
3
Nie jestem płatnikiem VAT.
VI. Ustalenia końcowe
- Uczestnicy na czas kursu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizator nie zapewnia noclegów oraz posiłków.
- Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki medyczne znajdują się na terenie
miasta.
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kursu jest organizator.
- Dane osobowe uczestnika (Imię, nazwisko, nr ID-CR, data i miejsce urodzenia, Związek Wojewódzki)
przekazane zostaną do Polskiego Związku Szachowy NIP: 5261667148, 00-514 Warszawa, ul.
Marszałkowska 84/92 w celu zatwierdzenia i rejestracji nabytych uprawnień szkoleniowych oraz dla
celów archiwalnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.
VII. Prowadzący
Andrzej Szewczak ? Trener Klasy Pierwszej w Szachach, International Arbiter FIDE (IA), International
Arbiter of the I.B.C.A., International Organizer (IO), nauczyciel Kontraktowy ? przedmiotu szachy i podstaw
przedsiębiorczości, magister Zarządzania Przedsiębiorstwem, wychowawca medalistów mistrzostw Polski,
pierwszy trener Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Świata w Solvingu Piotra Górskiego.
VIII. Opinie o poprzednim Kursie
?Bardzo dobry kurs,
przeprowadzony profesjonalnie, a równocześnie w bardzo przystępnej formie. Udostępnione zostały
ciekawe, obszerne materiały. Zaprezentowano wiele przydatnych przykładów.
Prowadzący posiada duże doświadczenie praktyczne. Jest dostateczna ilość czasu na zadawanie pytań,
wszelkie wątpliwości są wyjaśniane na bieżąco.
Joanna, zawodniczka II kategorii z uprawnieniami pedagogicznymi?
?Kurs prowadzony przez prelegentów posiadających dużą wiedzę i umiejętności praktyczne. Ciekawe
przykłady i zadania, bogaty materiał dydaktyczny. To wszystko dostosowane do umiejętności szachowych
uczestników kursu.
Ogromnym atutem jest możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie praktycznych
aspektów szkolenia szachowego.
Każdy uczestnik kursu może znaleźć dla siebie elementy nowe oraz poszerzyć posiadaną wiedzę i rozwinąć
własne umiejętności.
Jacek, zawodnik I kategorii z uprawnieniami pedagogicznymi?

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023