Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

CYKLU GRAND PRIX TORUNIA FUNDACJA IN SPE
NA ROK 2020/2021
W SZACHACH SZYBKICHPatronat honorowy ? Michał Zaleski, Prezydent Torunia1. ORGANIZATOR:

? Ognisko Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7.

? Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń.

? Fundacja In Spe Toruń.

2. CELE:

? Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

? Wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2021

3. TERMINY:

? Turnieje w ramach cyklu Grand Prix będą rozegrane w następujących terminach:

? Początek rozgrywania poszczególnych turniejów - godzina 10.00.

1. 3 października 2020

2. 28 listopada 2020

3. 19 grudnia 2020

4. 16 stycznia 2021

5. 13 luty 2021

6. 20 marca 2021

7. 24 kwietnia 2021

8. 15 maja 2021

9. 12 czerwca 2021

? Zgłoszenia i potwierdzanie obecności na Sali gry do godz. 9.45. Zawodnicy, którzy przybędą po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

? Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund.

4. MIEJSCE GRY:

? Ognisko Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 7. Miejsce rozgrywek może ulegać zmianom, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

? W Grupie A OPEN może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć, kto dokona zapisu oraz uiści opłatę startową.

? W Grupie B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ) - mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 15.

? Zgłoszenie udziału do turnieju za pośrednictwem internetowej strony turniejowej na Chessarbiter do środy do godz. 22.00 tygodnia poprzedzającego turniej.

? Liczba miejsc ograniczona.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

GRUPA A ( OPEN):

? Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

? Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.

? Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.

GRUPA B JUNIOR ( dzieci i młodzież do lat 15 ):

? Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

? Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

7. OCENA WYNIKÓW:

? Miejsca w każdym turnieju ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie ich równości o kolejności decydują:

a) Buchholz Cut-1

b) pełny Buchholz

c) bezpośredni pojedynek.

d) ranking średni zawodników? Miejsca w całym cyklu będą ustalane na podstawie miejsca zajętego w turnieju. Liczba punktów za poszczególne miejsce przedstawia tabela:Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

50

17

15

2

46

18

14

3

42

19

13

4

38

20

12

5

34

21

11

6

30

22

10

7

28

23

9

8

26

24

8

9

24

25

7

10

22

26

6

11

21

27

5

12

20

28

4

13

19

29

3

14

18

30

2

15

17

31 i nast.

1

16

16? Jeżeli po zakończeniu całego cyklu, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: wyższe miejsce zajęte w ostatniej rozegranej rundzie/turnieju.

? Do klasyfikacji brane są punkty ze wszystkich turniejów.

8. OPŁATY STARTOWE:

? Wpisowe do turnieju dla osób zgłoszonych za pomocą formularza Chessarbiter wynosi:
Grupa A (OPEN): Senior 20 zł, Junior (do lat 18) 15 zł.

Grupy B (JUNIOR): 15 zł

? W przypadku niezgłoszenia Turnieju OPEN do FIDE wpisowe zmniejsza się o 5 zł.

? Wpisowe do każdego turnieju płatne przelewem na konto UKS OPP Toruń:
Bank BNP Paribas 27 1600 1462 1884 9179 9000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do środy poprzedzającego dzień turnieju. W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć za kogo płacone jest wpisowe.

? Wpisowe płatne po środzie poprzedzającej turniej wynosi 30 złotych

9. NAGRODY:

GRUPA A OPEN:

? W każdym turnieju w Grupie A OPEN najlepsi otrzymają nagrody finansowe (I miejsce- 100 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 60 zł, najlepszy junior (do 18 lat) 50zł, najlepszy junior młodszy (do lat 15) 40 zł, najlepsza kobieta 20zł.

? Nagrody rzeczowe.

? Nagrody nie łączą się ? każdy zawodnik ma prawo do jednej nagrody: finansowej bądź rzeczowej. Nagrody są wręczane wg podanej kolejności.

GRUPA B ( dzieci i młodzież do 15 lat ):

? Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W CAŁYM CYKLU:

? W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary dla zwycięzców poszczególnych grup i przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe.

? Zwycięzcy cyklu w Grupie A ( OPEN ) otrzymają trzykrotność nagród w każdym turnieju, tj. ( I miejsce- 300 zł, II miejsce 240 zł, III miejsce 180 zł, najlepszy junior 150zł, najlepszy młodzik 120 zł, najlepsza kobieta 60zł )

? Junior młodszy i junior są klasyfikowani wg rocznika z początku rozpoczęcia cyklu.

? W turnieju B ( dzieci i młodzież do lat 15 ) nagrody dla najlepszych juniorów do lat 10 i do lat 15 (za I-e miejsce) ? osobno dla juniorów i juniorek.

? Jeżeli jakikolwiek turniej z cyklu się nie odbędzie, nagrody ulegają proporcjonalnie zmniejszeniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

? Obowiązują przepisy FIDE w szachach szybkich;

? W każdym turnieju ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń;

? Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;

? Zawodnicy zagraniczni w turnieju OPEN muszą posiadać CODE FIDE.

? Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS OPP Toruń na potrzeby organizacji turnieju.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023