Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


X X I OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DĄBKI, k. Darłowa 8 - 17 .08. 2021

I. CEL
- Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
- Wyłonienie najlepszych szachistów wśród dzieci i młodzieży szkolnej na rok 20 2 1

II. MIEJSCE I TERMIN
- Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 8 - 17 sierpnia 20 2 1 roku w Ośrodku Wypoczynkowym
„HORYZONT” w Dąbkach k. Darłowa, ul. Darłowska 4a.
- Przyjazd uczestników 8 sierpnia, od godz. 14:00. Weryfikacja zawodników w godz. 14:00 – 20:00
- Odprawa techniczna godz. 20:00.
Uwaga! Obecność opiekunów na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
- Oficjalna strona turnieju na : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_309/

III. ORGANIZATORZY:
- KS z „STILON” Gorzów Wlkp . https://www.facebook.com/groups/1489462727732538
- UKS EL - TUR SP3 Bogatynia
- Kierowni k turnieju: Waldemar Gałażewski , tel. 600 - 952 - 587 , e - mail: w.galazewski@gmail.com

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Mistrzostwach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają ważną legitymację szkolną
potwierdzającą przynależność do danej szkoły.
- Uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest przesłać zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres e - mail:
w.galazewski@gmail.com w terminie - do 30.06.20 2 1 .
- W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową i ranking ELO oraz nazwę
szkoły.
- Należy także zgłosić wszystkie osoby towarzyszące zawodnikom z podaniem okresu pobytu na zawodach
oraz rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- Rozegrane zostaną odrębne turnieje dla dziewcząt i chłopców w grupach szkół podstawowych (kl. I - II,
III – IV, V - VI, VII - VIII oraz średnich na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. W przypadku mniejszej
frekwencji grupy będą łączone, z wyodrębnieniem wyników w poszczegól nych kategoriach po ostatniej
rundzie.
- Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie.
- W mistrzostwach obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Wszystkie rundy odbywać się będą o godz. 9: 3 0.
- Turnieje, w których będą grali zawodnicy z rankingiem ELO będ ą zgłoszon e do FIDE.
- Ocena wyników: o kolejności miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych przez zawodników. W przypadku
tej samej ilości punktów o miejscu decydują w kolejności: średni Buchholz, pełny Buchholz, ilość
zwycięstw, progresja, ocena rankingowa.

VI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
- Turniej szachów błyskawicznych
- Konkurs rozwiązywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe)
- Wykład szkoleniowy „Poczet królów i książąt szachowych” – IM Aleksander Czerwoński ​
VII. FINANSOWANIE
Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby od kolacji 8 sierpnia do obiadu 17 sierpnia 20 2 1
wynosi :
pokoje 2 - 4 osobowe 1080 zł (9 dni x 120 zł )
pok oje 1 - osobow e 1 44 0 zł. (9 dni x 1 6 0 zł ).
Startowe wynosi 120 zł. Startowe zawiera opłatę rankingową PZSzach.
Opłatę startową oraz za pobyt na Mistrzostwach należy przekazać na konto Klubu Szachowego STILON:
83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 Bank Santander , lub gotówką u organizatora.
W przypadku wpłaty na konto należy przedstawić organizatorowi dowód bankowy.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpisania na listę startową jest wpłata zadatku w wysokości 3 00 zł
od osoby.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- Zwycięzcy we wszystkich grupach wiekowych otrzymają puchary, medale i dyplomy Ogólnopolskich
Indywidualnych Mistrzostw Szkół . Dla zwycięzców przewidziane są także nagrody rzeczowe. Wszyscy
chętni uczestnicy otrzymają dyplomy.
IX. USTALENIA KOŃCOWE
− Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
− Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiada podmiot wysyłający
zawodnika.
− Do interpretacji przepisów gry uprawniony jest wyłącznie sędzia główny zaw odów, którego decyzje są
ostateczne.
− Sędzia Główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników.
− Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa zakwaterowanie uczestników wyłącznie w miejscach
wskazanych przez organizatora z dopasowaniem si ę do rygorów sanitarnych ośrodka.
X. SPRAWY RÓŻNE
- Ośrodki „HORYZONT” i "DUET" położone są w odległości 50 - 100 m od morza i dysponują bardzo dobrą
bazą sportową, m.in. boisko Orlik (DUET), boska do piłki siatkowej, koszykowej, plac zabaw dla dzieci,
baseny, itp. http://www.horyzont.ta.pl/ oraz http://www. duet.com.pl/
- w okresie od 7 do 17 sierpnia w tym samym ośrodku odbywać się będą X I I I SZACHOWE WAKACJE dla
dzieci i młodzieży, gdzie organizator zapewnia opiekę trenerską i wychowawczą or az IX turniej z cyklu „Z
szachami przez Polskę” Dąbki – 20 2 1 ( 8 – 17 .08). Komunikaty tych imprez znajdują się na stron ach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_309/
- Ośrodki Wypoczynkowe HORYZONT i DUET w Dąbkach zabezpieczają opiek ę medyczn ą w postaci
gabinetów pielęgniarskich. Odpowiedn ie placówki medyczne znajdują się również na terenie Darłowa i
Koszalina.
- W związku z panującym zagrożeniem Covid - 19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z
aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku
Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
- Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.
- Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników,
sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ucze stników do
celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w
komunikacie.
Dyrektor zawodów
Waldemar Gałażewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024