Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXV MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA
WROCŁAW, 24-26.09.2021 r.

CEL
• Popularyzacja honorowego krwiodawstwa.
• Wyłonienie Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Polski HDK w Szachach na 2021 r.
• Inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi.
• Nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi.
• Popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski.

ORGANIZATOR
• Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Tadeusza Marciniaka Czernica - Wrocław
• Kierownik Mistrzostw: Małgorzata Meder - tel.komórkowy 609 473 070 malgorzata.meder@msmprofesja.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA
• W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 24 września 2021 r. Posiadanie legitymacji honorowego dawcy krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub reprezentujący Rejonową albo Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Za zgodą organizatora mistrzostw może wystąpić również krwiodawca nie zrzeszony, jak również klub innego stowarzyszenia krwiodawców za wcześniejszą zgodą Rady Stałej Mistrzostw Polski
• W skład drużyny wchodzą trzej reprezentanci danej drużyny (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed rozpoczęciem się rywalizacji drużynowej - wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).
• Maksymalna ilość uczestników w turnieju to 70 osób (decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
• Hotel BROCHÓW Wrocław ul. Centralna 32

ZGŁOSZENIA I FINANSOWANIE
• Zgłoszenia (należy podać imię, nazwisko i klub HDK oraz.. rozmiar koszulki – mają być pamiątkowe z mistrzostw) w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2021 r. na e-mail : malgorzata.meder@msmprofesja.pl
• Wpisowe do turnieju wynosi 240 zł. od zawodnika indywidualnego, a przy zgłoszeniu trzyosobowej drużyny wynosi 720 zł. od jednej ekipy (osoby towarzyszące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić wpisowe. Zaleca się, aby jedna osoba towarzysząca ekipie była odpowiednikiem trzech zawodników grających w turnieju).
• Osoby biorące udział w mistrzostwach będące z Wrocławia i nie nocujące w hotelu wpłacają wpisowe 120 zł ( Drużyna 360 zł )
• Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2021 r. na poniższe konto: Polski Czerwony Krzyż
62 1160 2202 0000 0003 3152 2796
z dopiskiem: „XXV Mistrzostwa Polski HDK PCK w Szachach we Wrocławiu” i kogo opłata dotyczy.
• W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji w dniu 24 września 2021 r. do obiadu w dniu 26 września 2021 r.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MISTRZOSTW :
• 24-26 września 2021 r.
• Hotel BROCHÓW we Wrocławiu ul. Centralna 32
• Terminarz :
24.09.2021 r. (PIĄTEK)
14.00-20.00 – Przyjazd i potwierdzenie udziału 18.00-19.30 – Kolacja dla uczestników nocujących w tym hotelu
19.15-20.15 – Odprawa techniczna dla kierowników ekip 20.15 - Blitz Integracyjny dla chętnych uczestników mistrzostw
25.09.2021 r. (SOBOTA)
07.45-08.45 – Śniadanie dla uczestników nocujących w tym hotelu 09.00-09.30 – Otwarcie mistrzostw 09.45-13.30 – Turniej Indywidualny - Rundy I-VI 13.30-14.30 – Obiad dla wszystkich uczestników mistrzostw 14.30-16.15 – Turniej Indywidualny - Rundy VII-IX
17.00-19.00 - Turniej Drużynowy – Rundy I - III 20.00 – Uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników mistrzostw oraz
zaproszonych gości
26.09.2021 r. (NIEDZIELA)
07.45-08.45 – Śniadanie dla uczestników nocujących w tym hotelu 09.00-11.30 – Turniej Drużynowy – Rundy IV- VII 12.15-13.15 – Zakończenie mistrzostw 13.15-14.15 – Obiad dla wszystkich uczestników mistrzostw oraz
zaproszonych gości

SYSTEM ROZGRYWEK
• Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund – indywidualnie i 7 rund – drużynowy, tempem 10 minut + 5 sekund na każdy ruch na całą partię.
• Miejsce w zawodach indywidualnych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw i progres.
• Miejsca w zawodach drużynowych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów (Duże) licząc 2 punkty za wygraną partię, 1 punkt za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje suma punktów cząstkowych (Małe) wszystkich zawodników, wynik bezpośredniego meczu, lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
• Drużyny startujące mogą się składać wyłącznie z 3 zawodników danego Klubu, Rady Rejonowej lub Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.
• Nieobecne tutaj zapisy regulaminu można znaleźć na stronie głównej Mistrzostw Polski.
Mistrzostwa drużynowe: Sędzia Główny poda adres strony na odprawie kierowników ekip
Mistrzostwa indywidualne: Sędzia Główny poda adres strony na odprawie kierowników ekip

NAGRODY
• Puchary i medale dla trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.

USTALENIA KOŃCOWE
• Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie, odpowiedzialny jest klub lub zawodnik uczestniczący w turnieju.
• Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023