Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


§1 CEL
Celem głównym Turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród pracowników banków,
instytucji międzybankowych i innych podmiotów sektora finansowego. Pozostałe cele:
• wyłonienie spośród uczestników Indywidualnego Mistrza Instytucji Bankowych
i Międzybankowych,
• wyłonienie Młodego Mistrza,
• wyłonienie Drużynowego Mistrza Instytucji Bankowych i Międzybankowych,
§2 ORGANIZATOR
Na wszystkich etapach przygotowań i realizacji Turnieju, organizatorem jest Związek
Banków Polskich.
§3 TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie 27 listopada 2021 roku online na platformie Tornelo
https://tornelo.com/chess/orgs/delega-chess-club/events/xvi-og-lnopolski-turniej-szachowy-opuchar-zwi-zku-bank-w-polskich/summary
Dla chętnych osób proponujemy Turniej testowy, który odbędzie się we wtorek 23 listopada
godz. 20:00. Turniej testowy organizowany jest w celu zapoznania się przez zawodników z
platformą Tornelo.
Tempo gry 3 minuty plus 2 sekundy na posunięcie dla zawodnika, trzy rundy, co zajmie w
sumie około 45 minut.
Prosimy dopisać/zaznaczyć na formularzu: Wezmę udział w turnieju testowym (23 listopada
br. godz. 20:00) – TAK.
https://tornelo.com/chess/orgs/delega-chess-club/events/puchar-zbp-turniej-testowy/summary
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:
- Turniej Główny – w którym mogą wziąć udział pracownicy:
• banków,
• instytucji międzybankowych,
• Ministerstwa Finansów,
• innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych),
• innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym,
- Turniej Młodych Mistrzów – w którym mogą wziąć udział dzieci pracowników, do lat 18
(decyduje rok urodzenia - 2003 i młodsi):
• banków,
• instytucji międzybankowych,
Regulamin XVI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar Związku Banków Polskich
• Ministerstwa Finansów,
• innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych),
• innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym,
którzy zgłoszą się (prześlą formularz zgłoszeniowy) do dnia 22 listopada 2021 roku, do
godz. 1500
na adres e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl .
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej
w wysokości:
• Turniej Główny - 80,00 PLN brutto od osoby,
• Turniej Młodych Mistrzów - 40,00 PLN brutto od osoby, do dnia 20 listopada 2021
r. na rachunek Związku Banków Polskich PKO BP SA XV Oddział,
02 1020 1156 0000 7202 0008 6215 z dopiskiem „SZACHY”.
§5 SYSTEM I TEMPO GRY
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie
komputerowe programem JaVaFo (Tornelo). Tempo gry 12’+2’’ dla zawodnika.
§6 KOLEJNOŚĆ MIEJSC
1. Kolejność indywidualna
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
a) wartościowanie Buchholza
b) wartościowanie Sonnenborna-Bergra
c) wartościowanie progresywne
d) losowanie
Punktacje pomocnicze wyliczane są automatycznie według zasad obowiązujących na
platformie Tornelo.
2. Kolejność drużynowa
O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma zdobytych punktów, wg
poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną
instytucję w Turnieju Głównym, trzech najlepszych reprezentantów danej instytucji w
Turnieju Młodych Mistrzów i punkty dodatkowe za liczbę reprezentantów danej instytucji:
0 pkt. za 1-3 zawodników instytucji, 1 pkt. za 4-8 zawodników instytucji i 3 pkt. za 9-12 i 5
pkt. za 13 i więcej zawodników instytucji.
Punktacja za miejsca w Turnieju Głównym
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVIXVII
XVIIIIX
X
XXXXI
XXIIXXIV
XXVXXX
26 24 22 19 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punktacja za miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII od
XVIII
Regulamin XVI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar Związku Banków Polskich
14 12 10 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
a w przypadku jej równości kolejno:
a. suma zdobytych punktów, wg poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych
zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym,
b. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Głównym,
c. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Młodych Mistrzów,
d. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym,
e. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w obu turniejach.
§7 NAGRODY
Za miejsca I -III (indywidualnie) i dla najlepszej zawodniczki zostaną przyznane dyplomy i
nagrody rzeczowe, natomiast w kategorii drużynowej, puchar za zwycięstwo.
§8 TERMINARZ RUND
1000
– 1030 odprawa Techniczna i otwarcie Turnieju
Nie wcześniej 1030
- 1110 I runda
Nie wcześniej 1112
- 1142 II runda
Nie wcześniej 1144
- 1214 III runda
Nie wcześniej 1216
- 1246 IV runda
Nie wcześniej 1248
- 1318 V runda
Nie wcześniej 1320
- 13
50 VI runda
Nie wcześniej 13
52
- 1422 VII runda
1430 ogłoszenie wyników, zakończenie

§9 PRZEPISY GRY ONLINE I SPRAWY TECHNICZNE
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry FIDE dla szachów online w trybie
nadzorowanym.
2. Miejscem gry jest pomieszczenie, w którym zawodnik rozgrywa swoje partie za
pośrednictwem komputera. W miejscu gry może znajdować się jedynie zawodnik.
3. Zawodnicy rozgrywają swoje partie za pośrednictwem komputera (desktop lub
notebook). Rekomendowany jest system operacyjny Windows lub Mac OS i
przeglądarka Chrome. Systemy powinny być zaktualizowane do najnowszych wersji.
4. Każdy zawodnik obowiązany jest do podłączenia się do dedykowanej wideokonferencji
Zoom na cały czas trwania turnieju, z włączoną kamerą, mikrofonem oraz
udostępnionym ekranem. Link do wideokonferencji dostępny jest na stronie głównej
turnieju na serwerze Tornelo.
5. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne zawodników, w tym w szczególności
za ewentualne problemy z internetem w miejscu gry zawodnika. Minimalna
przepustowość łącza internetowego na potrzeby gry na platformie Tornelo, łącznie z
systemem wideokonferencji, wynosi 5 Mbps w obu kierunkach na jednego zawodnika
(pobieranie i wysyłanie).
6. Identyfikatorem zawodnika na platformie Tornelo jest jego adres email użyty podczas
rejestracji. Zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się na platformie Tornelo przed
Regulamin XVI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Puchar Związku Banków Polskich
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do turnieju. W formularzu należy podać adres
email użyty do rejestracji na Tornelo.
7. Po stronie zawodnika jest zapoznanie się z funkcjonalnością platformy Tornelo oraz
systemu wideokonferencji Zoom.
8. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych w miejscu gry, w
szczególności telefonów komórkowych, tabletów, za wyjątkiem urządzenia służącego do
gry. Zabrania się również używania podczas gry jakichkolwiek innych programów niż
przeglądarka internetowa ze stroną Tornelo oraz aplikacja zoom.
9. Podczas turnieju używane będą narzędzia do automatycznej detekcji prób używania
niedozwolonej pomocy (w tym korzystania z programów szachowych). W przypadku
naruszeń zasad fair play zawodnicy będą usuwani z turnieju.
§10 USTALENIA KOŃCOWE
10. Zawodnik może rozpocząć partię w dowolnym momencie, przed upływem czasu na
zegarze.
11. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
12. Udział w turnieju, wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i
reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
14. Transmisja z turnieju na stronie: szkolaszachowa.waw.pl
15. Sędzią głównym jest pan Andrzej Szewczak (tel. 602 646 556).
11. Kontakt do organizatora:
Klub Bankowca Związku Banków Polskich
ul. Smolna 6; tel. 22 828 14 12, e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl .

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023