Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I. Organizator

- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
Szkolaszachowa.waw.pl, tel. 602-64-65-56

II. Opinie o poprzednim Kursie

„Bardzo dobry kurs,
przeprowadzony profesjonalnie, a równocześnie w bardzo przystępnej formie. Udostępnione zostały ciekawe, obszerne materiały. Zaprezentowano wiele przydatnych przykładów.
Prowadzący posiada duże doświadczenie praktyczne. Jest dostateczna ilość czasu na zadawanie pytań, wszelkie wątpliwości są wyjaśniane na bieżąco.
Joanna, zawodniczka II kategorii z uprawnieniami pedagogicznymi”

„Kurs prowadzony przez prelegentów posiadających dużą wiedzę i umiejętności praktyczne. Ciekawe przykłady i zadania, bogaty materiał dydaktyczny. To wszystko dostosowane do umiejętności szachowych uczestników kursu.
Ogromnym atutem jest możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów szkolenia szachowego.
Każdy uczestnik kursu może znaleźć dla siebie elementy nowe oraz poszerzyć posiadaną wiedzę i rozwinąć własne umiejętności.

Jacek, zawodnik I kategorii z uprawnieniami pedagogicznymi”

III. Informacje o kursie

Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w sporcie szachowym zgodnie z Ustawą o sporcie i po spełnieniu warunków Polskiego Związku Szachowego do uzyskania tytułu instruktora szachowego PZSzach,

Kurs uzyskał zgodę (certyfikat) PZSzach.
Składa się z 3 części:
metodycznej (25 godzin dydaktycznych)
pedagogicznej (10 godzin dydaktycznych)
szachowej (10 godzin dydaktycznych)
45 godzin dydaktycznych (45 min.).
Kurs kończy się Egzaminem z wszystkich trzech części.

Poniżej przedstawiam honorowane przez PZSzach zwolnienia z poszczególnych części egzaminu i jednocześnie uzyskaniu oceny 5 z danej części:
1. Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM.
2. Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.

Uczestnik zdał Egzamin w przypadku uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich trzech części.

IV. Warunki Polskiego Związku Szachowego do uzyskania tytułu instruktora szachowego PZSzach

Instruktorem szachowym PZSzach, może być osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3. posiada min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
4. ukończyła kurs instruktorów szachowych PZSzach i zdała egzamin końcowy.
W sytuacjach wyjątkowych Zarząd PZSzach, na łączny wniosek Szefa Wyszkolenia oraz Przewodniczącego Kolegium Trenerów lub Wiceprezesa ds. sportowych lub Wiceprezesa ds. młodzieżowych, może wyrazić zgodę na przyznanie tytułu instruktora szachowego PZSzach osobie z tytułem szachowym mistrza międzynarodowego lub arcymistrza, która nie spełnia wymogów określonych w punkcie 9 z Uchwały Zarządu PZSzach nr 35/04/2014 z 17 kwietnia 2014.
5. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu szachy,
6. posiada licencję instruktora szachowego PZSzach,
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

V. Termin i miejsce

Kurs będzie się odbywał poprzez platformę Zoom.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Linki do zajęć będą przesyłane emailem, a hasła dostępu do nich SMS.
Dostęp do zajęć będą mieli prowadzący, organizator, Szef Wyszkolenia Polski Związek Szachowy lub delegowana przez niego osoba oraz uczestnicy.
Proszę o nieudostępnianie innym osobom powyższych informacji.
Uczestnicy proszeni są o umieszczenie swojego imienia i pierwszą literę nazwiska w swoim profilu na platformie Zoom, tak aby prowadzący mógł potwierdzić jego udział w zajęciach.

Sesje w poniedziałki (egzamin i 1 godz. w czwartek):
28.03.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
04.04.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
11.04.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
25.04.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
09.05.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
16.05.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
23.05.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
30.05.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
06.06.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
13.06.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
20.06.2022 w godz. 17.30-20.45 z proponowaną przerwą 15 min.
23.06.2022 (czwartek) w godz. 17.30-18.15 + egzamin proponowaną przerwą 15 min. (około 120 min.)

23.06.2022 (czwartek) w godz. 18.30-20.30 Egzamin

VI. Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełniają następujące kryteria:
1. skończyli 18 lat
2. posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
3. Zgłoszą swój udział na adres as@szkolaszachowa.waw.pl razem z wpłatą na konto organizatora kursu (podane niżej) koszt całego kursu najpóźniej do 22 marca 2022, który wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych).
4. W zgłoszeniu podadzą: imię i nazwisko, nr telefonu do szybkiego kontaktu,
5. Zgłoszenie na kurs i opłacenie równoznaczne są z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją kursu.

Konto organizatora: Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka, ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
NIP 521-182-38-53 Konto: PKO BP SA 48 1020 1042 0000 8302 0227 5774 z dopiskiem: kurs instruktorski imię i nazwisko.
Nie ma możliwość wniesienia opłat gotówką.
Fakturę wystawiam na podmiot, który dokonał wpłaty w systemie bankowym.
Osoba prywatna otrzyma fakturę na kwotę wpłaconą z konta prywatnego po podaniu danych potrzebnych do jej przygotowania. W przypadku zapłaty dokonanej przelewem z konta osoby prywatnej nie ma możliwości wystawienia faktury na klub (osobę prawną).
Nie jestem płatnikiem VAT.

VII. Ustalenia końcowe

- Uczestnicy na czas kursu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizator nie zapewnia noclegów oraz posiłków.
- Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki medyczne znajdują się na terenie miasta.
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kursu jest organizator.
- Dane osobowe uczestnika (Imię, nazwisko, nr ID-CR, data i miejsce urodzenia, Związek Wojewódzki) przekazane zostaną do Polskiego Związku Szachowy NIP: 5261667148, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 w celu zatwierdzenia i rejestracji nabytych uprawnień szkoleniowych oraz dla celów archiwalnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

VIII. Prowadzący
Andrzej Szewczak – Trener Klasy Pierwszej w Szachach, International Arbiter FIDE (IA), International Arbiter of the I.B.C.A., International Organizer (IO), nauczyciel mianowany – przedmiotu szachy i podstaw przedsiębiorczości, magister Zarządzania Przedsiębiorstwem, wychowawca medalistów mistrzostw Polski, pierwszy trener Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Świata w Solvingu Piotra Górskiego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024