Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXI ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO I TURNIEJU SZKOLENIOWEGO
PSZCZEW, 22–29.05.2022


I. Cel imprezy:

- rywalizacja sportowa w szachowym TURNIEJU SZKOLENIOWYM
- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II.Organizatorzy:
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.

III.Termin:
- 22 –29.05.2022. Przyjazd w dniu 22.05 w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji22.05).

IV.Miejsce:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zgrupowania i turnieju Wiosna 2022 w Ośrodku Wypoczynkowym Jeziorak,
66-330 Pszczew,ul. Wypoczynkowa 2

V.Warunki uczestnictwa:
- uczestnicy zgrupowania sportowego i turnieju szkoleniowego muszą być członkami klubów szachowych oraz figurować w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego.
- wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 10.05.2022.
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie kwalifikacyjnej drogą elektroniczną do dnia 10.05.2022 na adres: Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com
- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu.
- w związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zgrupowanie i zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
- na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.

VI.Charakterystyka zajęć:
- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 8-10 osób;
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan,
Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski).Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;
- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turnieju szkoleniowym
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat, z krótką informacją o aktywności szkoleniowej podczas zgrupowania.

VII.Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka i poranny rozruch
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach i rundy turniejowe
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Dzwonimy do rodziców
15:00 – 18:00 Rundy turniejowe i zajęcia w grupach
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (piłkarzyki, tenis stołowy, bilard, projekcja filmów)
21:00 – 21:30 Toaleta wieczorna
22:00 – 07:00 Cisza nocna

VIII.Finansowanie:
- Zakwaterowanie i wyżywienie 7 dni x 135 zł = 945 zł.
- Opieka szkoleniowa, pedagogiczna i medyczna (pielęgniarka na miejscu) 7 dni x 60 zł. = 420 zł.
Całkowity koszt obozu wynosi 1365 zł.
Należności można opłacić na miejscu gotówką lub przelewem na konto:
Klub Szachowy Stilon, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.Bank Santander, nr 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku.

IX. Koszt imprezy obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki)
- szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno – wychowawczą
- wycieczki i zwiedzanie Pszczewa i okolic
- udział w klasyfikacyjnym turnieju szkoleniowym, (opłatę rankingową PZSzach. pokrywa organizator)
- opiekę medyczną (pielęgniarka)

X. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy zgrupowania, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki.
- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
- uczestnik zgrupowania powinien być zaopatrzony w paszport lub dowód osobisty, przybory do pisania i zeszyt;
- koszt imprezy nie obejmuje transportu;
- Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.Klub Szachowy Stilon
ul. Chrobrego 28
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 606-92-11-88 KARTA KWALIFIKACYJNA
XXI SZACHOWE ZGRUPOWANIE SPORTOWE – PSZCZEW
I. INFORMACJE
1. Forma: ZGRUPOWANIESPORTOWE O PROFILU SZACHOWYM
2. Termin:22 – 29.05.2022
3. Adres: Ośrodek Wypoczynkowy Jeziorak,66-330 Pszczew, ul. Wypoczynkowa 2
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
1. Imię (imiona) i nazwisko
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……….…………………………………………
2. Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. Kategoria szachowa...……….…………………………………………..
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……….
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców)
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……..……
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA ZGRUPOWANIA POBYTU UCZESTNIKA

Uczestnik przebywał w KRÓLOWA KARKONOSZY i HALNY”, ul. Słowackiego 11 a w Szklarskiej Porębie od dnia 22 do 29.01.2022

..................................................................................................................................................................................
(data) (podpis kierownika wypoczynku)
V. INFORMACJA KIEROWNIKA ZGRUPOWANIA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
..................................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY DOTYCZĄCEUCZESTNIKA
..................................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis trenera/instruktora zgrupowania)
–––––––––––––––
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
2) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.
3. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
.................................................................................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
tężec
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….
błonica ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..
dur …………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……
inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku………………………………………………………………………………………….……….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika ZGRUPOWANIA (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓWDLA MOJEGO DZIECKA.
Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:

.................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)
Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga! Faktury mogą być wystawiane
jedynie do 7 dnia od zakończenia zgrupowania sportowego.

...............................................................................................................................................
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika zgrupowania sportowego)
VII. DECYZJA ORGANIZATORA ZGRUPOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W ZGRUPOWANIU
Postanawia się:
 zakwalifikować i skierować uczestnika na zgrupowanie sportowe
 odmówić skierowania uczestnika na zgrupowanie sportowe ze względu

................................................................................................................................................
(data) (podpis organizatora wypoczynku)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024