Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SZACHACH
REGULAMIN:
1. Organizatorzy:
• Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie
• Miasto Katowice – Miasto Gospodarz
2. Partnerzy:
• Szkoła szachowa 64 Pola
• Platforma Gramy w szachy
• Sklep szachowy www.szachy.sklep.pl
3. Termin i miejsce:
• Planowana forma rozegrania turnieju stacjonarnie: 16 grudnia 2021, Katowice, Spodek, al.
Korfantego 35
• W przypadku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 turniej może zostać rozegrany
online na platformie chess.com
4. Uczestnictwo:
• W zawodach mogą wziąć udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych.
• Podczas turnieju zawodnicy reprezentują przedszkola/szkoły, do których uczęszczają
• Zawodnicy grają w grupach zgodnie z klasami, do których uczęszczają, osobno chłopcy i
dziewczęta w grupach (przedszkola, szkoły podstawowe klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, szkoły
ponadpodstawowe) – w sumie 20 grup rozgrywkowych
• Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
- terminowe zgłoszenie zawodnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zgłoszenia
przyjmowane są do 6 grudnia 2021 lub do wyczerpania puli miejsc: 900.
- opłacenie wpisowego w kwocie podstawowej 30 zł lub w opcji z medalem w kwocie 50 zł na
konto klubu UKS 21 Podlesie z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, którego dotyczy
wpłata. Dane do przelewu: UKS 21 Podlesie, 40-748 Katowice, ul. Malczewskiego 1 nr konta
30 1240 1330 1111 0010 7637 8367
- zawodnik zostanie wpisany na listę po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu
prawidłowej wpłaty
- sprawdzenie obecności i poprawności zgłoszenia na listach startowych
- posiadanie ważnej i aktualnie podbitej legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci 6 letnich
grających w grupie przedszkoli zaświadczenia z przedszkola o odbywaniu obowiązkowej
edukacji przedszkolnej. Organizator ma prawo sprawdzenia wyżej wymieniowego
dokumentu. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przynależności do danej grupy
organizator ma prawo usunięcia zawodnika z turnieju.
- w przypadku zawodów online organizator ma prawo przesłania prośby o przedstawienie
dokumentu potwierdzającego klasę/placówkę do której uczeń uczęszcza na adres e-mail
podany w zgłoszeniu. W przypadku braku odpowiedzi do dnia poprzedzającego turniej
zawodnik zostanie wykreślony z listy startowej bez prawa udziału w turnieju.
5. Nagrody:
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich grupach otrzymają puchary, medale oraz
dyplomy
- Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy dyplom
- Każdy uczestnik otrzyma paczkę z poczęstunkiem (dot. turnieju stacjonarnego)
- Pamiątkowy medal uczestnictwa dla zawodników opłacających wpisowe w wysokości 50 zł
6. COVID-19
- Wszystkie osoby biorące udział w turnieju (zawodnicy oraz osoby towarzyszące) muszą
być zdrowe tj. nie wykazywać objawów chorobowych, a także nie przebywać na
kwarantannie i nie mieć kontaktu z osobami chorymi na COVID-19.
- W związku z pandemią prosimy, aby ograniczyć liczbę osób towarzyszących zawodnikowi
podczas turnieju
- Wszystkie osoby (zawodnicy i osoby towarzyszące) muszą posiadać maseczki zakrywające
usta i nos.
- Organizator ma prawo poprosić wszystkie osoby przebywające na turnieju o zasłonięcie ust i
nosa maseczką. Wszystkie osoby, bez wyjątku, przybywające na turniej muszą stosować się
do poleceń organizatorów związanych z zakryciem ust i nosa maseczkami oraz innych. Biorąc
udział w turnieju i przybywając na turniej akceptują Państwo konieczność zakrywania nosa i
ust. Nie zastosowanie się do próśb organizatora będzie skutkowało koniecznością
opuszczenia miejsca rozgrywania turnieju.
7. Kwestie organizacyjne i harmonogram turnieju:
- po przybyciu na salę gry nie potwierdza się uczestnictwa w turnieju: w pierwszej rundzie
turnieju będą skojarzeni wszyscy zawodnicy, którzy byli obecni na listach startowych. Po
pierwszej rundzie zostaną usunięci zawodnicy, którzy nie pojawili się na partii rundy 1, chyba
że zgłoszą się do sędziego swojej grupy przed wydrukowaniem kojarzeń 2 rundy (dotyczy
turnieju stacjonarnego)
- System rozgrywek: 7 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika, system szwajcarski
9:30 – wywieszenie kojarzeń pierwszej rundy
10:00 – rozpoczęcie pierwszej rundy
10:45 – oficjalna ceremonia otwarcia turnieju
14:30 – ceremonia zakończenia, wręczenie nagród
- podczas trwania rund wszystkie osoby towarzyszące będą proszone o udanie się na trybuny.
W miejscu rozgrywek zostają tylko zawodnicy, sędziowie i osoby wyznaczone przez
organizatora.
8. Przepisy gry:
- W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach.
- W zawodach przegrywa drugie prawidłowo zareklamowane nieprawidłowe posunięcie.
Pierwsze nieprawidłowe posunięcie pozostaje bez konsekwencji.
- W przypadku grup liczących powyżej 250 zawodników, organizator może podzielić grupę ze
względu na ranking.
• Ocena wyników:
- Za zwycięstwo przyznajemy 1 punkt. Za remis 0,5 punktu. Za przegraną 0 punktów
- Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
1. Suma zdobytych punktów
2. Wartościowanie średnie Buchholza (CUT 1)
3. Wartościowanie pełne Buchholza
4. Berger
5. Progress
6. Wynik bezpośredniej partii
7. Liczba zwycięstw
W przypadku, gdy na miejscach 1-3 nie zostaną wyłonieni zwycięzcy sędzia główny ustala
warunki dogrywki.
• Sędziowanie:
- Zawody prowadzi sędzia główny turnieju wraz z sędziami grupowymi.
- Od decyzji sędziego grupowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
sędziego głównego.
- Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.
9. Inne
- Opiekę nad zawodnikami podczas zawodów sprawują ich opiekunowie (nauczyciele,
rodzice).
- Wszystkie osoby przebywające na zawodach zobowiązane są do stosowania się do próśb i
poleceń organizatorów turnieju.
- Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
- Opłata wpisowa jest imienna i nie może zostać scedowana na innego uczestnika.
- Wszystkie osoby obecne podczas turnieju (zawodnicy, opiekunowie, itp.) ubezpieczają się
we własnych zakresie
- Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania zawodów.
- Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach związanych z
turniejem i działalnością UKS 21 Podlesie zgodnie z rozporządzeniem RODO – szczegółowe
informacje w załączniku nr 1 do regulaminu. - Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów
(zawodnikom, opiekunom itp.) będą publikowane na www.gramywszachy.pl, w mediach
społecznościowych i innych w celach promocji turnieju oraz działaniach Uczniowskiego Klubu
Sportowego 21 Podlesie i współorganizatorów
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego
ostatecznej interpretacji.
- W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju stacjonarnego z zakładaną liczbą
uczestników turniej odbędzie się w formule online, do którego zostanie opublikowany
osobny komunikat i przesłany zgłoszonym zawodnikom na podany w rejestracji adres e-mail.
Załącznik nr 1 Klauzula RODO
Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych"). W związku z tym chcieliśmy Panią/Pana poinformować, że Administratorem danych
osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie z siedzibą w Katowicach ul Malczewskiego 1
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania i przekazania Pani/Pana
danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań
i obowiązków związanych z działalnością klubu, organizacją zawodów oraz promocją klubu.
Przekazywanie danych innym podmiotom odbywa się wyłącznie w celach związanych z organizacją
turniejów/zawodów oraz działaniami związanymi z prowadzeniem klubu. Na podstawie przepisów
RODO ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Można tego dokonać w formie pisemnej na adres klubu lub na
adres uks21podlesie@gmail.com Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024